Novinky v projektu Obchodní centrum Tabačka byly poodhaleny ve čtvrtek, kdy se na novojičínské radnici konalo sotva hodinové veřejné projednávání k územnímu řízení o umístění stavby obchodního centra.

Zástupci majitele společnosti Mocero reality potvrdili, že součástí bude obchodní galerie o rozloze přibližně 4500 metrů čtverečných. V ní budou například obchody s elektronikou nebo s domácími potřebami, kavárna či dětský koutek. „Součástí obchodního centra bude i hypermarket Interspar s prodejní plochou čtyři tisíce metrů čtverečných,“ řekl projektant z Mocero reality. Co se týče samotné stavby, základem bude železobetonový skelet s částečně prosklenými systémy. „Myslím, že celkový výraz objektu by neměl narušit okolí,“ domnívá se projektant. V otázce dopravní situace plánuje investor rozdělení příjezdu pro zásobování a samotného zákazníka obchodního centra. Věří, že toto řešení usnadní dopravu, stejně tak předpokládá, že bude dostačujících 250 míst pro parkování (nadzemní i podzemní).

Na veřejném projednání mohli své dotazy a námitky předkládat také občané. Svatoslavu Lenertovou zajímalo, proč najednou investor nepočítá se stavbou hobby marketu, o kterém se celou dobu v souvislosti s bývalou tabačkou mluvilo. Objasnila to Gabriela Hlavsová z Mocero reality: „Došlo ke změně regulativu. Nyní musí být padesát procent zastavěnosti a padesát procent zeleně. (dříve 95% ku 5% – pozn. red.). Z tohoto důvodu jsme museli projekt upravit tak, abychom splňovali podmínky územního plánu.“ Součástí areálu bude i odpočinková zóna v blízkosti nedaleko protékající řeky Jičíny.

Jakmile vlastník pozemků vyřídí veškeré legislativní záležitosti, pustí se do samotné stavby. To vzbuzuje u lidí bydlících v blízkosti areálu obavy, především po zkušenostech z doby demolice. Tehdy bylo okolí doslova zamořené všudypřítomným prachem. „Jak to bude s čistotou ovzduší, když se bude stavět? Když se tabačka demolovala, tak to bylo opravdu hrozné,“ tázala se dále paní Lenertová. „Demolice jsou vždycky nejhorší, protože je tam velká prašnost, takže horší už to nebude. Sice se bude navážet zemina, ale budeme kropit a máme to naplánováno spíše na podzim a jaro, kdy nejsou velká vedra,“ ubezpečovala Hlavsová.

Čtvrtek 28. července 2011 byl také posledním dnem, kdy mohli účastníci řízení podávat námitky a veřejnost vznášet připomínky k umístění stavby. Účastníci řízení podali šest námitek, odbor životního prostředí vyslovil nesouhlas s výškou reklamního pylonu (25 metrů), veřejnost však žádnou připomínku nevznesla. „Obec Šenov u Nového Jičína vyslovila obavy, že nové obchodní centrum zatíží lokalitu zvýšeným hlukem, prašností a zplodinami z výfukových plynů při nárůstu dopravy. Také společnosti Tesco Stores a Eden Development, které vlastní pozemky v nedalekém Šenově a rovněž připravují výstavbu nákupního centra, mají za to, že doprava nadměrně zatíží komunikace a životní prostředí. Další námitky podali občané, jejichž domy s areálem bývalé tabačky sousedí. Domnívají se, že výstavbou obchodního centra bude snížena hodnota jejich nemovitostí a utrpí komfort jejich bydlení,“ upřesnila mluvčí Nového Jičína Marie Machková.

Všechny námitky budou vyhodnoceny a Mocero reality bude mít prostor se k nim vyjádřit a popřípadě doplnit podklady pro vydání rozhodnutí. „Je však pravdou, že krajská hygienická stanice, jako příslušný správní orgán ochrany veřejného zdraví, vydala k dokumentaci pro územní řízení kladné závazné stanovisko s podmínkou, že v navazujícím stupni projektové dokumentace pro stavební povolení je potřeba doložit aktualizované komplexní posouzení hluku vznikajícího při provozu stavby obchodního centra, včetně upřesnění a konkretizace provozních a technických opatření směřujících k minimalizaci negativního působení hluku na nejbližší obytnou zástavbu,“ dodala závěrem Danuše Křibíková z odboru územního plánování, stavebního řádu a památkové péče.