Již delší dobu na nutnost řešení problému upozorňuje například Tomáš Matýsek ze spolku Žít s krajinou Darkovičky, Hlučín a Bobrovníky. Ten již mimo jiné adresoval vedení hlučínské radnice dopis s žádostí, aby se situací začalo zabývat. Nejvíce ohrožené jsou podle něj v Darkovičkách ulice Kozmická a K Mýtu.

„Vyzývám vás k jednání s vlastníky pozemků a jejich nájemci, která by vedla k trvalé změně zemědělské praxe v údolnicích a na okrajích polností, čímž lze zásadně tyto jevy eliminovat,“ píše v dopise.

K mírnému splavu bahna do Kozmické ulice došlo podle něj letos už na začátku léta. Nedávné dlouhotrvající lijáky pak tamní obyvatele vyděsily znovu. „Situaci je třeba řešit aktuálně a ne čekat na pozemkové úpravy,“ míní Tomáš Matýsek a zmiňuje bleskovou povodeň, která Darkovičky ve velké míře postihla v roce 2016.

Tehdy průtrž mračen spláchla hlínu z polí, v důsledku čehož zůstaly na některých ulicích až dvaceticentimetrové nánosy bahna. To spolu s vodou zaplavilo zahrady a sklepy majitelů přilehlých domů. Uklízecí práce trvaly několik dní. A také před čtyřmi lety se živě diskutovalo o tom, aby se začala realizovat opatření, která by podobné hrozivé scénáře eliminovala. Už před rokem 2016 se mluvilo o vzniku poldru, jenže problémem byly tahanice s některými majiteli pozemků, kteří se výkupu bránili.

Poldr má být hotov příští rok

Zeptali jsme se proto na hlučínské radnici, jak se celá věc nyní vyvíjí. Podle slov mluvčí Hlučína Kristiny Neničkové se město těmito obtížemi, které obyvatele Darkoviček trápí, zabývá. „Deště v takovémto rozsahu jsou výjimečné, naposledy to bylo v roce 2016. Pro rok 2021 je připravována výstavba poldru v severozápadní části Darkoviček. Zároveň jednáme o možnost dalšího poldru v uvedené lokalitě,“ sdělila mluvčí.

Jenže další kámen úrazu leží, jak již bylo zmíněno, podle Tomáše Matýska jinde. A to v nevhodném způsobu obhospodařování půdy na polích. Plodiny by se například měly vysévat s ohledem na sklonitost pozemku. Jenže taková kukuřice, brambory nebo cukrová řepa by se na svažitých pozemcích podle spolku vyskytovat neměly vůbec, popřípadě jen ve vrstevnicových pásech s víceletými pícninami. Hovoří se i o hrázkování nebo vzniku remízků. A právě komunikace se zemědělci by měla být klíčem v dalším postupu.

Radnice o tom ví, zároveň je však skeptická. „S vlastníky a nájemci kontinuálně o možnostech realizace agrotechnických opatření jednáme. Změna je otázkou na hospodařící zemědělce a máme obavu, že s ohledem na stávající strojní a technické vybavení aktuálně hospodařících zemědělců nejsou navrhovaná opatření spolku Žít s krajinou Darkovičky, Hlučín a Bobrovníky v dohledné době realizovatelná. Zároveň jsme v kontaktu se zemědělci a řešíme vznik dalších polních cest a možnosti protipovodňových a protierozních opatření. Přesný termín v tuto chvíli nelze sdělit. Předpokládáme období jednoho až čtyř let,“ dodala Kristina Neničková.