Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

PĚT RAD ZDARMA aneb Přestupky a trestné činy v oblasti dopravy

S ohledem na velké množství motoristů a cyklistů dochází také ke každodennímu porušování dopravních předpisů a následným dopravním nehodám.

17.10.2012
SDÍLEJ:

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Alena Kaňková

V České republice je většina přestupků a trestných činů na úseku dopravy sankcionována mimo jiných postihů také udělováním trestných bodů, které mají zabránit opakovanému porušování povinností motoristů na silnicích. Jakmile dosáhnete 12 bodů, pozbýváte řidičské oprávnění, a to minimálně na 1 rok. O řidičský průkaz však můžete přijít i bez dosažení 12 bodů, a to tehdy, pokud se dopustíte některého ze závažnějšího dopravního přestupku nebo trestného činu.

Zaměříme se tedy nejen na nejčastější prohřešky, ke kterým při provozu na pozemních komunikacích dochází, a kterých byste se měli vyvarovat, ale také na to, jaké konkrétní postihy vám za ně hrozí.

Právní rada prvá

Alkohol nepatří za volant ani za řídítka od kola.

Požitím alkoholu před nebo během jízdy se dopouštíte přestupku, ale můžete být obviněni i z trestného činu ohrožení pod návykovou látkou. Ten je spáchán v okamžiku, kdy naměřená hladina alkoholu ve vaší krvi dosáhne 1 promile – za tohoto stavu jste považováni za nezpůsobilého řídit vozidlo. Neschopnými ovládat vozidlo můžete být samozřejmě i s nižší hladinou alkoholu, v tomto případě vám však tato nezpůsobilost musí být prokázána. Za vozidlo se mimo automobilu považuje také motocykl, kolo, ale pít nesmíte ani při jízdě na zvířeti.

Pokud se jedná pouze o přestupek, ukládá se pokuta ve výši 20.000 – 50.000 Kč a zákaz řízení v období jednoho až dva roky + 7 bodů, jestliže byla naměřená hladina v krvi vyšší než 0,3 promile. Stejný trest se uloží, pokud se odmítnete podrobit orientační dechové zkoušce nebo lékařskému vyšetření k zjištění alkoholu.

V případě, že bude vaše jednání posouzeno jako trestný čin, hrozí vám trest odnětí svobody ve výši jednoho roku, peněžitý trest nebo zákaz řízení. Jestliže jste během Vaší jízdy pod vlivem alkoholu způsobili navíc i dopravní nehodu, můžete dostat trest odnětí svobody ve výši tři měsíců až tři roky.

Alkoholu se tedy na silnicích vždy vyhýbejte, a pozor si dávejte i na tzv. zbytkový alkohol, kdy jste sice alkohol nepožili bezprostředně, ale ještě se vám nestačil v krvi odbourat.

Právní rada druhá

Jízdu přizpůsobte hlavně svým schopnostem, stavu vozidla i komunikace, abyste neohrozili ostatní účastníky provozu.

Jestliže způsobíte dopravní nehodu, při níž došlo k ublížení na zdraví jiné osoby, hrozí vám v případě přestupku pokuta ve výši 25.000 – 50.000 Kč a k tomu zákaz činnosti na 1-2 roky. Pokud však došlo k vážnějšímu ublížení na zdraví, či dokonce k usmrcení, projednává se nehoda v trestním řízení, kde už jsou sankce podstatně vyšší.

Pamatujte, že neposkytnutí pomoci osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, je trestáno trestním zákonem, a můžete být odsouzeni až k dvěma létům nepodmíněnému odnětí svobody. V případě neposkytnutí pomoci řidičem, který se účastnil na dopravní nehodě, je trest odnětí svobody až ve výši 5 let a zákaz řízení.

Jestliže při dopravní nehodě nezastavíte vozidlo nebo od ní dokonce ujedete, je toto jednání trestáno pokutou ve výši 2.500 – 5.000 Kč + 7 bodů, samozřejmě za předpokladu, že se nikomu nic nestane.

Právní rada třetí

Při překročení povolené rychlosti se vystavujete nejen riziku pokuty, ale také zákazu řízení.

Zákonem dovolená rychlost činí v obci max. 50 km/h, mimo obec max. 80 km/h a na dálnici max. 130 km/h. Postihy za nedodržení těchto rychlostí se liší v závislosti na tom, o kolik km/h v konkrétním případě rychlost překročíte.

Jestliže nejvyšší dovolenou rychlost překročíte v obci méně než o 20 km/h a mimo obec méně než o 30 km/h, hrozí vám v blokovém řízení pokuta do 1.000 Kč a v přestupkovém řízení od 1.500 – 2.500 Kč + 2 body (stejná sankce je i v případě telefonování za jízdy).

Pokud povolenou rychlost v obci překročíte o více než 20 km/h a mimo obec o více než 30 km/h, může vám být v blokovém řízení uložena pokuta až do výše 2.500 Kč a v přestupkovém řízení od 2.500 – 5.000 Kč + 3 body.

Horší situace nastává, pokud je vám naměřena vyšší rychlost než povolená o 40 km/h v obci a o 50 km/h mimo obec. V tomto případě nelze záležitost vyřešit blokovým řízením, ale projednává se zásadně před přestupkovou komisí, a mimo pokuty ve výši 5.000 – 10.000 Kč, vám bude udělen navíc zákaz řízení v období 6 měsíců až jednoho roku + ztráta 5 bodů.

Právní rada čtvrtá

Řízení bez platného řidičského oprávnění se nevyplácí.

Pokud řídíte motorové vozidlo, aniž byste vlastnili příslušné řidičské oprávnění, dopouštíte se přestupku, za nějž se ukládá pokuta ve výši 25.000 – 50.000 Kč a zákaz řízení v období 1 – 2 roku. Jestliže vám byl řidičský průkaz zadržen nebo nemáte platný posudek o své zdravotní způsobilosti, budete sankcionováni pokutou ve výši 5.000 – 10.000 Kč a zákazem řízení v rozmezí 6 – 12 měsíců.

Jiný případ nastává, jestliže řídíte po tom, co vám byl řidičský průkaz odebrán, ať již pro dosažení 12 trestných bodů nebo v důsledku jiné sankce za spáchaný přestupek či trestný čin. V tomto momentu se dopouštíte trestného činu maření výkonu rozhodnutí a můžete být odsouzeni k trestu odnětí svobody až na tři roky.

Právní rada pátá

Na osobu blízkou se už od příštího roku nebude tak snadné vymlouvat.

Institut osoby blízké je v dnešní době při porušování povinností na silnicích velmi často využíván. Policie zachytí radarem u Vašeho vozidla překročenou rychlost, není však schopna zachytit, kdo automobil řídil. Jakmile dojde k výzvě správního orgánu, abyste se dostavili k podání vysvětlení, nabízí se řešení odepřít toto vysvětlení z důvodu ohrožení osoby blízké nebezpečím postihu za přestupek, popřípadě za trestný čin.

Nezapomeňte však, že provozovatel vozidla se dopouští přestupku tím, že přikáže nebo svěří samostatné řízení vozidla osobě, o níž nezná údaje potřebné k určení její totožnosti. Není tedy vhodné tvrdit, že vám osoba, jež řídila vozidlo, nebyla známa.

S účinnosti od ledna 2013 má být však odkazování na spáchání přestupku osobou blízkou podstatně ztíženo, neboť provozovatel vozidla má zajistit dodržování povinností řidiče a pravidel provozu na pozemních komunikacích bez hledu na to, kdo automobil skutečně řídí.

Pro úplnost přikládáme kompletní výčet porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích

Za 7 bodů:

>>> Řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu u řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem. 

>>> Odmítnutí řidiče podrobit se vyšetření podle jiného právního předpisu ke zjištění, zda není ovlivněn alkoholem nebo jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví. 

>>> Způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví jiné osoby. 7
Neprodlené nezastavení vozidla účastníka dopravní nehody nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci.

>>> Při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno. 7
Vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno. 

>>> Neposkytnutí účinné pomoci (první pomoc a přivolání záchranných složek) účastníkem silničního provozu, který není účastníkem dopravní nehody při nehodě s evidentním poškozením zdraví nebo ohrožením života. 

>>> Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno.

>>> Řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz. 

>>> Řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích. 

Za 5 bodů:

>>> Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec.

>>> Nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn „Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu.

>>> Ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého.

>>> Ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání.

Za 4 body:

>>> Při řízení vozidla ohrožení chodce na přechodu a neumožnění nerušeného a bezpečného přejití vozovky 4nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě.

>>> Překročení maximální doby řízení vozidla nebo nedodržení minimální doby odpočinku o 20 % a více nebo nedodržení bezpečnostní přestávky o 33 % a více podle jiných právních předpisů

>>>  Řřízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění

>>> Pporušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí 

Za 3 body:

>>> Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec.

>>> Nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit.

>>> Překročení povolených hodnot stanovených jiným právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle jiného právního předpisu 3
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče.

>>> Porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přílbu.

Za 2 body:

>>> Neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil.

>>> Překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o více než 5 km/h a méně než 20 km/h v obci nebo o více než 10 km/h a méně než 30 km/h mimo obec.

>>>  Držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla.


* V tomto článku jsme čerpali z níže uvedených právních předpisů:

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník


NEPŘEHLÉDNĚTE: Příští středu se bude poradna věnovat tématu: Jak postupovat před nákupem automobilu.

Deník bude každou středu zveřejňovat právní poradnu, ve které se dozvíte, jak postupovat v konkrétních situacích a čeho se naopak vyvarovat. V tištěném Deníku přineseme zkrácenou verzi, delší pak naleznete tentýž den odpoledne na www.msdenik.cz.

Rubrika 5 rad zdarma je společným projektem Deníku a internetové právní poradny Právní linka - www.pravnilinka.cz.


Autor: Redakce

17.10.2012
SDÍLEJ:
Vizualizace.
4

Nový Jičín se konečně dočká nových bytů

STUDÉNKA zvládla úvodní derby v sezoně, když novojičínské béčko (v bílo-modrém) srazila po výhře 7:1 a už ve středu ji čeká šlágr v Orlové.

Vedoucí Studénka v derby přejela mladé Ďábly

Chystáte se zítra ke svému lékaři? Nechoďte, bude zavřeno

Celkem 160 praktických lékařů pro dospělé ordinuje v okrese Ostrava. Pokud se ke svému praktikovi vydáte zítra (ve středu 18. října), budete mít smůlu. Bude mít zavřeno. Praktičtí lékaři totiž budou stávkovat.

Tatra brala s Bobry bod. Teď ji čeká v derby Nový Jičín

Druholigoví hokejisté Kopřivnice padli ve Valašském Meziříčí v prodloužení a už ve středu v 18 hodin hostí rozjetý Nový Jičín.  

Obránce kopřivnické Tatry Stříž: Na Švédsko i Francii budu rád vzpomínat

/ROZHOVOR/ Patnáct let. Tak dlouhou část kariéry strávil v zahraničí odchovanec Frýdku-Místku David Stříž, který před sezonou vyztužil defenzivu druholigové Kopřivnice. Zkušený zadák, kterému bude 8. listopadu 36 let, strávil sedm sezon ve druhé švédské lize, což následně trumfl osmiletým angažmá ve francouzském Štrasburku.

Tento týden představíme školáky ze ZŠ Komenského 68, Nový Jičín

Spolu se začátkem nového školního roku odstartoval ojedinělý projekt Deníku, který má ambice stát se stejně oblíbeným a úspěšným, jako jsou například Miminka - pravidelné série fotografií novorozeňat z českých porodnic.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení