Lékařské fakultě Ostravské univerzity (LFOU) hrozí omezení akreditace pro obor Všeobecné lékařství, na který by fakulta nemohla přijímat nové studenty. Vyplývá to ze zprávy komise Národního akreditačního úřadu (NAÚ), která na fakultě kontrolovala průběh přijímacího řízení a shledala v něm pochybení. Rektor univerzity Jan Lata nesouhlasí s tím, že by bylo nutné omezovat akreditaci.

Oč vlastně jde?
Na podzim loňského roku se objevily zprávy, že na Lékařskou fakultu Ostravské univerzity (OU) byli přijímáni v řádu jednotek i uchazeči, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení. Na základě informací v tisku proběhla na počátku letošního roku kontrola komise Národního akreditačního úřadu (NAÚ), jejíž závěry dostala OU 11. června. Komise uvedla, že vedení lékařské fakulty v přijímacím řízení pochybilo, doporučila univerzitě provést opatření, které chybám v přijímacím řízení zabrání. Navíc doporučilo NAÚ zvážit zahájení řízení o omezení akreditace všeobecného lékařství v podobě zákazu přijímat studenty do prvního ročníku.

Rada Národního akreditačního úřadu má nyní také zkontrolovat přijímací řízení, včetně předpisů upravujících přijímací řízení v nelékařských studijních programech na lékařské fakultě a ve studijních programech ostatních fakult univerzity. V případě, že zjistí obdobné nedostatky také v dalších studijních programech, má zvážit zahájení řízení o odnětí institucionální akreditace Ostravské univerzity. „Univerzita už prověřila situaci na jiných fakultách a došla k závěru, že tam je vše v pořádku. Přijala také všechna opatření, která ve své zprávě zmiňuje kontrolní komise, přijímání uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijímací zkoušky, považujeme za nepřijatelné,“ uvedl v rozhovoru pro Deník rektor Ostravské univerzity Jan Lata s tím, že navrhne Akademickému senátu univerzity v příštích dnech odvolání děkana lékařské fakulty Arnošta Martínka.

Jak vůbec vnímáte kontrolní zprávu Národního akreditačního úřadu z pozice rektora?

Už od začátku prohlašuji, že přijímání uchazečů na LFOU, kteří nezvládli přijímací řízení, je pro mě neakceptovatelné. V tomto ohledu pro mě není kontrolní zpráva NAÚ překvapivá. Když jsme na podzim zjistili, že k tomu na lékařské fakultě dochází, zahájili jsme hloubkovou kontrolu přijímacího řízení, a to nejen na LFOU, ale na všech fakultách Ostravské univerzity. A zároveň přijali opatření, která tuto situaci do budoucna vyloučí. Odmítám ale konstatování přezkumné komise NAÚ, podle které jde o selhání kontrolního systému na celé univerzitě. Není v možnostech naší ani žádné univerzity, aby prověřovala každé jednotlivé rozhodnutí děkana kterékoli fakulty. Fakulty jsou z velké části autonomní, což vychází přímo z vysokoškolského zákona, a univerzita musí předpokládat, že při svém rozhodování respektují zákony i vnitřní pravidla univerzity i fakulty.

Souhlasíte s tím, že případ vrhá špatné světlo na celou Ostravskou univerzitu?

Jistěže ano. O podobnou negativní reklamu samozřejmě nikdo nestojí. Mrzí mě to zejména vzhledem k tomu, že Ostravská univerzita se v posledních letech ve všech směrech velmi posunula. Naši vědci se dostávají na přední stránky prestižních vědeckých časopisů, získávají projekty excelence například v oblasti epidemiologického výzkumu nebo v oblasti zdravého pohybu v industriálně postiženém regionu. Obdrželi jsme více než miliardovou dotaci na stavbu dvou nových budov pro sportovní a umělecké zázemí, naši studenti vyhrávají prestižní soutěže na Pražském jaru a zlepšujeme se ve světových žebříčcích kvality vysokých škol. To vše dokáže během chvíle zastínit chyba vedení lékařské fakulty. Věřím ale, že Ostravská univerzita jako celek je silná instituce, která se díky akademikům, vědcům i studentům dokáže vypořádat i s ne zrovna kladnými zprávami v médiích.

Je vám známo, jakým způsobem probíhala kontrola NAÚ?

Předem si vyžádali rozsáhlé materiály počínaje všemi relevantními vnitřními předpisy univerzity a fakult od roku 2010 až po údaje o všech uchazečích a absolventech za stejné období. Při kontrole na místě pak zkoumali vlastní spisy uchazečů a studentů. Po celou dobu jsme poskytovali veškerou součinnost.

Jaký další postup Ostravská univerzita zvolí?

Již před doručením kontrolní zprávy jsme učinili potřebná opatření, aby se na lékařské fakultě neopakovala situace s přijímáním studentů, kteří nezvládli testy v rámci přijímacího řízení. Do třiceti dnů máme reagovat na kontrolní zprávu a budeme se snažit přesvědčit radu NAÚ, že nalezená pochybení formálního charakteru jsou napravena a individuální selhání v podobě přijetí studentů, kteří nesplnili podmínky přijímací zkoušky, se již nebudou opakovat.

Co se stalo s uchazeči či studenty, kteří byli takto přijati?

Někteří byli v dalším studiu neúspěšní a byli vyloučeni ze studia, jiní sami studia zanechali a někteří studium řádně ukončili. Jakkoli v žádném případě nechci obhajovat přijímání studentů, kteří nesplnili podmínky přijímacího řízení, tak ne vždy je výsledek přijímací zkoušky rozhodující pro to, zda uchazeč bude úspěšným studentem a dobrým lékařem.

Věříte, že se vám podaří Národní akreditační úřad přesvědčit, že doporučení není zcela v pořádku?

Velmi záleží na objektivitě a nestrannosti NAÚ. Doporučení kontrolní komise omezit přijímání studentů na lékařskou fakultu totiž vůbec nerozumím. Univerzita uznává, že v minulosti došlo k pochybení při přijímacím řízení, nicméně nyní byly podmínky nastaveny tak, že se tato situace nemůže opakovat. Nikdo ale nikdy nezpochybnil průběh či kvalitu studia a kompetence absolventů. Nechápu tudíž, co má případné omezení řešit a jak může čemukoli prospět.

Nemůže jít spíše o určitý trest nežli snahu o nápravu?

Všichni si pamatujeme, jak těžce LF v Ostravě vznikala a jak proti jejímu založení bojovaly ostatní lékařské fakulty. Řada kolegů mi v poslední době říkala, že je stále v určitých kruzích jakési nepřátelství vůči nám. Nevěřil jsem tomu, ale podobné, dle mého názoru neadekvátní, závěry bohužel tento pocit podporují. Také jsem zaznamenal, že někdo přirovnával situaci na naší LF k plzeňským právům. Toto je naprosto scestné a urážlivé. U nás byl problém „na vstupu“, mrzí nás to a napravili jsme to. Nikdo ale neukončil studium dříve než za šest let, nedocházelo k tolerování absencí, podvodům u zkoušek a nekvalitním odborným pracím. Takové tvrzení je urážlivé nejen vůči našim absolventům, ale i vůči lékařům – pedagogům.

Problémem je také, když ne negativní, tak minimálně rezervovaný přístup ostatních lékařských fakult v zemi ve vztahu k naší ostravské lékařské fakultě. Toto mohou změnit kvalitní absolventi, kvalitní lékaři-učitelé, ale především kvalitní a ostatními respektované vedení fakulty. Proto skutečně nechápu fakt, že děkan (Arnošt Martínek) není členem Asociace děkanů lékařských fakult ČR a dle sdělení několika mých kolegů, děkanů lékařských fakult, s nimi dokonce ani nekomunikuje. Ve vedení naší LF se v podstatě od založení střídají dvě znepřátelené skupiny, navzájem se propouštějí z práce, podávají trestní oznámení, a toto vážnosti fakulty nutně škodí. K jakékoli změně náhledu na nás, nejen z hlediska lékařských fakult, ale i NAÚ, je respektované a hlavně důvěryhodné vedení fakulty zcela zásadní. Tato změna je ovšem zcela v rukou vedení a senátu LF.

Nebudete ale přes to všechno v návaznosti na kontrolní zprávu navrhovat personální změny ve vedení lékařské fakulty?

Dle reakcí docenta Arnošta Martínka je bohužel jasné, že odmítá jakoukoli osobní zodpovědnost za přijetí studentů, kteří nevyhověli přijímacím zkouškám, a hledá cesty, jak se z této situace vyvinit. Odpovědnost za přijímání studentů do studia je však vždy děkanova. V posledních dnech mu byly adresovány výzvy desítek osobností k odstoupení, nejen od akademiků naší univerzity, ale bohužel i z univerzit ostatních. Na tyto výzvy nikterak nereagoval a vedení LF je označuje za „štvavou kampaň“. Již je jasné, že tato situace je neudržitelná. Rozhodl jsem se proto podat návrh Akademickému senátu Ostravské univerzity na odvolání docenta Martínka z funkce děkana.

Nemusí se uchazeči, kteří jsou aktuálně přijati ke studiu na medicínu, bát o osud svého studia?

Kontrola nezpochybnila kvalitu studijního programu, kvalitu jeho personálního, materiálního a vědecko-výzkumného zabezpečení. Naprostá většina vytýkaných nedostatků byla vysoce formálního charakteru, a navíc ještě před zasláním výsledků kontroly byly napraveny. Pedagogové fakulty poskytují nejen kvalitní výuku i velmi kvalitní zázemí pro studium, ale navíc i individuální přístup ke studentům.