Petr Klimek (Bílovecká patnáctka), starosta Bílovce

1) Uplynulo dvanáct měsíců od voleb. Jaký byl z pohledu města největší úspěch?

Za největší úspěch považuji fakt, že se u nás na úrovni rady, či zastupitelstva města, „nepolitikaří“. Jsem moc rád, že jsou předkládány a schvalovány návrhy, které jsou ku prospěchu občanů města Bílovce, a nejsou prosazovány žádné osobní zájmy. Asi za dosavadní největší úspěch považuji zastavení vzestupu vynakládaných finančních prostředků města na svoz, sběr a třídění odpadů. Přistoupili jsme k několika opatřením, které v letošním roce ušetřily městskému rozpočtu více jak 1,5 mil. Kč a v příštím roce předpokládáme úsporu ve výši 2 mil. Kč oproti roku 2010. Kromě nalezených úspor se nám a našim občanům podařilo vytřídit nejvíce recyklovatelného odpadu v historii města, a zařadit se tak mezi 5 nejekologičtějších měst našeho kraje, za což patří všem velké poděkování.

Dále považuji za úspěch obdržení dotací z ROP Moravskoslezsko na tři velké investiční akce připravující se k realizaci v příštím roce, pokračování programu regenerace panelových sídlišť, a také oživení našeho zámku díky obrovskému úsilí pana Eduarda Valeše.

2) Co se naopak prosadit (realizovat) nepodařilo?

Co mne osobně trápí asi nejvíce, jsou naše místní části. S výjimkou Výškovic se významněji v žádné místní části zatím neinvestovalo a moc bych si přál, aby se toto v příštích letech změnilo. Co se prosazování záměrů týče, tak město má již dlouhodobě určen směr, kterým se chce se svými investicemi ubírat, a myslím si, že i po změně ve vedení se daří tento směr držet. Co je však největším handicapem našeho města, je nabídka pracovních míst. Dva největší zaměstnavatelé minulosti mají existenční problémy. Při hledání odpovědi na otázku, jak pomoci místním podnikatelům, tak mimo vstřícnosti úřadu a zasílání informací o možných dotacích nás nic jiného nenapadá. Výběrová řízení musí dle zákona vyhrávat nejnižší nabídková cena, a tak ani v tomto směru nejsme schopni místním podnikatelům pomoci.

3) Jaká je spolupráce s opozicí? Projednáváte některé záležitosti společně?

Přiznám se, že pojem opozice v zastupitelstvu moc nevnímám. Nemám pocit, že by naše zastupitelstvo bylo rozděleno na nějaké dva tábory. Je však pravdou, že k některým návrhům, předkládaným radou města, jsou výhrady ze stran ostatních zastupitelů. Ale toto je zajisté ke prospěchu věci a „opozici“ tímto vnímám pozitivně.

Co se projednávání zásadních záležitostí týče, tak mou snahou bylo informovat všechny zastupitele, a to formou e-mailů nebo svoláním pracovních schůzek zastupitelstva. V letošním roce jsme takto řešili problematiku místní nemocnice, rekonstrukce muzea či demolice objektů v městské památkové zóně.

4) V dnešní době každý šetří, nebo o tom alespoň mluví, kde se dá. Pustila se do úspor také vaše radnice? A jak? Udělali jste například za poslední rok audit úřadu? Pokud ano, s jakým výsledkem?

Úsporná opatření jsou na denním pořádku téměř všude a výjimkou není ani naše město. Město částečně zredukovalo počet svých zaměstnanců a v tomto trendu bude pokračovat i v příštím roce. Podkladem pro naše rozhodnutí je personální benchmarková studie, do které jsme se zapojili. O úsporách v nakládání s odpady jsem se již zmiňoval a nerad bych také opomenul elektronickou aukci na nákup elektrické energie pro rok 2012, která nám přinesla úsporu v objemu 0,5 mil. Kč. Audit úřadu nebyl proveden, pouze částečný audit některých činností našich příspěvkových organizací.

5) Jaké budou primární kroky města v následujícím roce?

Primární kroky v příštím roce budou směřovat k úspěšnému zvládnutí zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací na opravu věže kostela, rekonstrukci ulic Pivovarská, Valová a Zámecká a na obnovu objektu Modrá laguna. Dále připravujeme podání žádostí o dotaci na zateplení a výměnu oken několika budov v našem vlastnictví a také žádosti o dotaci z ROP Moravskoslezsko na výstavbu nové městské knihovny a vybudování 2 nových multifunkčních sportovišť. Chceme také rozšířit městský kamerový systém o další 3 kamery, a začít tak lépe monitorovat naši problémovou lokalitu na ulici Opavská. Co se již výše zmiňovaných místních částí týče, tak v místní části Ohrada dojde k vybudování veřejného osvětlení, pro Bravinné se začne zpracovávat projektová dokumentace na výstavbu multifunkčního hřiště, Lubojaty by se měly dočkat posunu v záměru výstavby kulturního a sportovního centra, ve Lhotce dojde k vybudování chodníků a přechodu pro chodce a ve Staré Vsi bude řešena otázka cyklostezky či kulturního centra. Místní část Výškovice dostala jako vánoční dárek krásně opravený objekt kulturního domu, včetně vytápění tepelným čerpadlem. Dalším krokem by měla být regenerace zeleně na místním hřbitově.

Sylva Kováčiková (SNK), zastupitelka Bílovce, starostka města v letech 1998-2010

1. Jak se vám spolupracuje s vládnoucí koalicí?

Spolupráce mezi vedením města Bílovce a mnou není žádná. Nejsem ani ve výborech, ani v komisích, neboť mi členství nebylo nabídnuto. Nemám tudíž ve městě Bílovci prostor pro uplatnění svých 21letých zkušeností z členství v zastupitelstvu, radě a komisích, ani z pozice exmístostarosty a exstarosty města.

2) Z pozice opozice, podařilo se vám prosadit něco z vašeho volebního programu?

Koalice má nadpoloviční většinu hlasů, a co je připraveno, to je i většinou odhlasováno.

3) Jak hodnotíte práci současného vedení města? (plusy i zápory)

Stávající vedení pokračuje v rozpracované práci a v nastavených podmínkách, které přešly z minulého volebního období. Do ustavujícího zasedání zastupitelstva města, konaného 15. 11. 2010, bývalé vedení připravilo, a i v den ustavujícího zasedání jsem podepisovala, žádosti o dotace, na základě kterých jsme na všechny podané projekty přijali v letošním roce cca. 40 miliónů korun (financování je rozloženo až do roku 2013). Současné vedení města dosud neobdrželo na základě svých žádostí žádnou investiční dotaci, kromě 600 tisíc na nabízenou digitalizaci kina. Svůj neúspěšný pokus na ministerstvu pro místní rozvoj vyřešilo tím, že uvolnilo na stavbu regenerace panelových sídlišť finanční prostředky z rozpočtu města, aniž využilo dalšího kola výzvy. Na méně důležité aktivity jsou utráceny peníze z rozpočtu města, aniž se pokouší jejich realizaci podpořit z dostupných dotačních titulů. Rozvojové projekty, které bývalé zastupitelstvo plánovalo k realizaci ještě v letošním roce a jsou pro ně vhodné dotační zdroje, zastavili.

Rozhodují se nekoncepčně a pro mě nelogicky. Podporu podnikání ve městě vnímají tak, že ji omezují vytvářením konkurenčního prostředí. Koalicí deklarovaná diskuze nad plánovanými záměry města s občany se nekoná. Nemohu jí vyčítat nezkušenost, neboť většina členů koalice nebyla v zastupitelstvu. Ale to ji neomlouvá. Převzali odpovědnost nad řízením města, jsou placení z financí města, tedy z peněz občanů, ale zkoušejí a experimentují, neboť nejsou na výkon svých funkcí dostatečně připraveni.

Kladem je, že se pokouší zabývat problematikou místních částí města a že se pokračuje v nastartovaných kulturních aktivitách na zámku. Pozornost je rovněž věnována jeho dílčím opravám.

4) Co by podle vás mělo být v následujícím roce pro město prioritou?

A) Bezchybné dokončení a správná administrace probíhajících dotačních staveb, které jsem zmiňovala. Tedy ty akce, které byly dlouhodobě připravovány a byly podány ještě minulým vedením města. Jedná se o rekonstrukce muzea, věže kostela sv. Mikuláše a Modré Laguny, komunikací v městské památkové zóně a domova pro seniory. Realizace staveb s dotační podporou není jednoduchá, a je jí proto nutné věnovat náležitou a mimořádnou pozornost.

B) Další prioritou je nezadlužit město a být opatrný při nakládání s majetkem a financemi města vzhledem k plánovaným reformám státu a ekonomické krizi.

C) Přemýšlet nad hospodárností plánovaných akcí a jejich skutečnou potřebností. Velmi diskutabilní je stavba kulturního domu za cca. 6 mil. Kč v obci s 380 obyvateli, kterou nové vedení zařazuje do tabulky B rozpočtu a do Programu rozvoje města Bílovce v letech 2011-2014.

5) Jak si představujete budoucnost města po skončení tohoto volebního období?

Změnu. Změnu řízení ve státních, krajských a nakonec i obecních orgánech.

Volební matematika by neměla být nadřazena hlasu voličů a zneužita pro zájmy jednotlivců. Za uplynulý rok od voleb odstoupili ze zastupitelstva města Bílovec již 4 koaliční zastupitelé, zvolení občany v řádných volbách, a na jejich místo přišli náhradníci. Z toho jeden pracuje jako neuvolněný místostarosta a další jako radní. Občané jsou už znechuceni nízkou úrovní řízení veřejnoprávních institucí. O úrovni hodnot ve společnosti a etice se snad dnes ani nedá v pozitivním slova smyslu hovořit.