Jak se daří novojičínským skautům v roce 2011?

V letošním roce je registrováno 190 členů, z toho 147 dětí a mládeže. Ve středisku funguje šest oddílů čtyři přímo v Novém Jičíně, jeden v Suchdolu nad Odrou, jeden v Jeseníku nad Odrou a Hůrce. Nově jsou součástí jednoho z oddílů i skauti z Choryně z vsetínského okresu. I v letošním roce proběhly, nebo proběhnou, tradiční akce, jako je Horecká zimní olympiáda, Uzlařská regata, Maškaráda, Tání ledů, florbalový turnaj O - CUP, noční šifrovací hra ve městě NOCÍ. Akce je organizována jednotlivými oddíly. Činnost pro naše členy je tak pestrá a různorodá. Členové střediska se, již tradičně v hojném počtu, zúčastnili výstupu na Ivančenu, kde stojí kamenná mohyla připomínající památku skautů padlých na konci druhé světové války. V období hlavních prázdnin proběhlo pět letních táborů, kterých se zúčastnilo na sto dětí a padesát dospělých. I v roce 2011 se část našich vedoucích zúčastnila vzdělávacích akcí Junáka, aby si doplnila kvalifikaci, potřebnou a nutnou pro vedení dětí. Dva vůdcové oddílů absolvovali vůdcovskou zkoušku, další čekatelskou zkoušku (nezbytnou pro členy, kteří se již spolupodílejí na vedení dětí). Činovníci a vedoucí se také účastnili nejrůznějších metodických seminářů. Středisko také vlastní skautskou základnu na Dolní Bečvě, která se nachází v krásném prostředí Beskyd. Základna je využívána jak skautskými oddíly, tak dalšími neziskovými organizacemi ke konání akcí, výprav, vzdělávacích akcí, seminářů, kurzů či táborů. V letošním roce se díky dotaci z MŠMT podařilo vyměnit střešní krytinu nad celou základnou.

Od října máme v pronájmu pozemek vedle našich kluboven bývalé školní pozemky ZŠ Komenského 68, který chceme využívat jak pro běžnou schůzkovou činnost, neboť současná skautská zahrada kapacitně nedostačuje, tak pro realizaci větších akcí, akcí pro veřejnost atd. V plánu je i vybudování skladu táborového vybavení, abychom odlehčili půdě skautského domu, kde je nyní materiál umístěn.

Velkým přáním členů Pagody je nové středisko. Je to současné v ulici U Jičínky v tak nevyhovujícím stavu?

Současná budova skautských kluboven je v nevyhovujícím stavu, což již dokázal statický posudek z roku 2009. Nejvíce nás trápí stropy, které jsou přetížené v důsledku toho, že je na půdě objektu umístěno mnoho táborového vybavení. Stavu objektu nepřidaly ani povodně v červnu 2009, na chodbách a v některých klubovnách nás trápí vlhkost. Nepříjemná pro činnost jsou i nefungující plynová topidla v některých klubovnách, o jejichž výměnu se snažíme. A relativně novou informací po kontrole Krajskou hygienickou stanicí je sdělení, že ve většině kluboven je nevyhovující osvětlení. Nejsou dodrženy normy, které stanoví právní předpisy v místnostech pro pobyt dětí a mládeže. V současné době zajišťujeme výměnu plynových topidel a výměnu osvětlení.

Je stále reálné, že by se středisko dle návrhu architekta Kamila Mrvy v Novém Jičíně postavilo?

Projektová dokumentace je hotova, stejně tak žádost o dotaci na Regionální operační program Moravskoslezsko. Žádost jsme již podávali v roce 2010. Pro rok 2012 je sice opět vyhlášena výzva k podávání žádostí o dotaci EU pro oblast Subregionální centra, kam spadá i náš projekt, avšak došlo k zásadní změně podmínek. Dotace EU nyní může dosahovat nejvýše 85 procent z celkových uznatelných nákladů projektu místo dřívějších 92,5 procenta. oto by v našem projektu, při nezměněném rozpočtu, znamenalo sehnat spolufinancování ve výši 2,5 milionu korun. Tato částka však není v možnostech našeho střediska a ani jiné instituce, jakými jsou město nebo kraj, takovými prostředky nedisponují. Samozřejmě další otázkou by byla spolupráce s neziskovými organizacemi, se kterými jsme před dvěma lety měli uzavřeny předběžné dohody o spolupráci. Za ty dva roky se mohla jejich situace, zejména co se týká členské základny a prostoru pro jejich činnost, změnit, i třeba v tom smyslu, že by o využití našeho nového objektu již nemusely mít zájem. Další skutečností, která hraje proti, je, že část realizačního týmu, který projekt připravoval, je nyní kvůli zaměstnání přestěhovaná mimo Nový Jičín. To by samozřejmě činnost tohoto týmu a projekt samotný ovlivňovalo. Na aktualizaci údajů v žádosti a kvalitní dopracování zbývá bohužel málo času. Takže v tuto chvíli mohu říci, že ač je výzva k podávání žádostí o dotaci EU vyhlášena do února 2012 , z výše zmíněných důvodů náš projekt podávat nebudeme.

Jak si letos připomínáte sto let skautingu v Česku?

V období září 2011 červen 2012 si skauti v celé ČR připomínají výročí sta let od založení skautingu v českých zemích. I my jsme se k tomuto projektu v Novém Jičíně připojili. Díky finančním prostředkům, mimo jiné města Nový Jičín, Moravskoslezského kraje a ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, se v rámci tohoto projektu uskuteční čtyři akce: účast na slavnosti města, kde jsme měli postaveno indiánské týpí a podsadový stan (vynález českých skautů). Pro děti byly připraveny soutěže, k dispozici byly také informace a fotografie z naší činnosti. Naši členové byli součástí obou slavnostních průvodů.

Druhou akcí bylo soutěžní odpoledne, které proběhlo v sobotu 24. září v prostoru fitness stezky na Skalkách. Za krásného slunečného počasí byly pro děti připraveny nejrůznější soutěžní disciplíny, za jejichž absolvování sbíraly děti razítka. Na konci trasy byl připraven oheň, kde si děti i jejich rodiče mohli opéct špekáček. V měsíci říjnu bude pro veřejnost připravena výstava Skautská hi100rie. Výstava mapuje historii světového a českého skautingu, zaměří se však i na minulost novojičínského skautingu, neboť v příštím roce si připomeneme 90 let od založení 1. chlapeckého oddílu na území města Nový Jičín.

Poslední akcí, která v rámci těchto oslav proběhne, je skautská akademie. Jedná se o přehlídku vystoupení našich členů. Uskuteční se dnes od 17 hodin v Malém sále Beskydského divadla.

Je zájem o skauting v Novém Jičíně na vzestupu, sestupu nebo je přibližně stejný?

Od roku 2007 počet členů střediska stoupá, nyní jsme čtvrtým nejpočetnějším skautským střediskem v Moravskoslezském kraji. Například v letošním roce byl nárůst způsoben přibráním skautů z Choryně. Dá se říci, že členská základna je stabilní. V tomto období však, jako každý rok, probíhají nábory nových členů, je tedy předčasné říkat, jak silnou členskou základnu budeme mít, kolik z těchto nových členů ve skautu vydrží. Spíše se potýkáme s nedostatkem činovníků a vedoucích. Ti mladší jsou na vysokých školách, kdy již nemají tolik času vést děti či se jinak podílet na činnosti, a většinou po absolvování školy jejich činnost upadá, případně se ke skautu již nevrátí. Ti starší se mnohdy stěhují kvůli zaměstnání nebo zakládají rodiny a zpravidla pak pro jejich činnost zbývá málo času.

Jaké jsou vaše nejbližší plány?

I v příštím roce chceme spolupracovat s městem Nový Jičín a dalšími organizacemi, účastnit se veřejného dění, uspořádat akce i pro veřejnost, a přispívat tak k aktivnímu a smysluplnému trávení volného času ve městě Nový Jičín. Jaké konkrétní aktivity proběhnou, je předčasné říkat, neboť právě nyní probíhá jejich plánování.