Právě tato obec si před dvěma lety vytrpěla s povodněmi své. Husí potok, jež jí protéká, se ve chvíli rozvodnil a zaplavoval rozsáhlá území s rodinnými domy. Právě proto Jerlochovičtí apelují již několik let na město, aby se s hrozbou povodní vypořádalo. Projekt, který řeší protipovodňová opatření, se zabývá také takzvaným suchým poldrem, který by měl stát za skleníky pana Bártka. Po nedáném jednání zastupitelů je však jasné, že jeho realizace rozhodně nebude snadná ani rychlá.

Co je poldr?

Poldry jsou ohrázované prostory, schopné zadržet část povodňových průtoků. Rozeznáváme poldry suché a polosuché. Suché poldry nemají žádné stálé nadržení vody a celý jejich objem je určen pro zachycování vody z povodní. Polosuché poldry mají trvalé částečné nadržení vody, které udržuje paty hráze ve vlhkém stavu a plní ekologické funkce menší vodní plochy. Zátopovou plochu polosuchého poldru vyplňují vedle stálého nadržení další prvky, které snášejí zatopení (tůně, mokřady, vrbové háje) a jsou cenné z pohledu přírody a krajiny.

Cíle: minimalizace škod při povodních obnovou přirozených koryt vodních toků s podporou rozlivu a ochranou staveb podél toku

Zdroj:www.dotace.nature.cz

Město zadalo zpracování dokumentace a následně podalo žádost o dotaci na uskutečnění mnohamilionového projektu. „Vzhledem k tomu, že jsme nebyli schopni do stanoveného termínu předložit požadované podklady, přišlo nám z ministerstva vyrozumění, že jsme nebyli zařazeni,“ sdělila na červnovém zasedání zastupitelstva Radka Krištofová, vedoucí odboru územního rozvoje a životního prostředí fulnecké radnice.

Podle Krištofové byl problém v pozemcích pod stavbou. „Projektant dal jasně najevo, že ke schválení tohoto projektu bude potřeba souhlasů pouze pod stavbou samotného poldru. V projektu se ale uvažuje i o jakési zátopě, kde by voda byla zadržována,“ naznačila Krištofová. Město muselo doložit, že s vykoupením souhlasí všichni vlastníci, včetně těch, kteří jsou ve zmíněné zátopě. Právě v tom se však skrýval pověstný háček. Na tomto území se totiž nacházejí pozemky, které nejsou vypořádané. Například jsou zde plochy, zapsané na listu vlastnictví lesů Krnov, jenž už dávno neexistují. Úřad tak nebyl schopen dostat souhlas od vlastníků všech pozemků. Proto vznikl návrh pozastavit práce do doby vyřešení majetkoprávních záležitostí. Další možností je schválení územního plánu, jenž by poldr zahrnoval jako veřejně prospěšnou stavbu, tudíž by město mohlo potřebné pozemky vyvlastnit.

Zastupitelé zvolili variantu první, tedy pozastavení projektu suchého poldru do té doby, než se majetkoprávní záležitosti vyřeší. O dalším vývoji situace bude Novojičínský deník informovat.