O okolnostech kolem areálu školy na ulici Bohuslava Martinů se začalo hovořit jako o kauze – alespoň tak ji nazvala Občanská iniciativa proti korupci a tunelování majetku města Nový Jičín. Ta ve svém obsáhlém materiálu, který se objevil i na veřejnosti, začala poukazovat na snahu města Nový Jičín o opakovaný prodej areálu zmíněné školy. Kupujícím měla být společnost Educa, střední odborná škola. Město totiž mělo skutečně vypracovaný záměr prodeje budov a pozemků pro žadatele, jímž byla Educa. „Kupní cena se rovnala výši ušlého nájemného po dobu pěti let, což bylo pět set tisíc korun,“ připomněl na posledním zasedání Miroslav Urban (KDU-ČSL). Zastupitelstvem ale návrh záměru neprošel.

Město se mezitím pokoušelo získat dotace na revitalizaci bývalé školy a uzavřelo s Educou smlouvu o partnerství, na jejímž základě zažádala o dotaci na rekonstrukci budovy také Educa, a ta uspěla. Regionální rada Moravskoslezsko jí doporučila dotaci ve výši téměř 32 milionů korun. Aby ji Educa mohla skutečně získat, musí prokázat nějaký majetkový vztah ke zmíněným nemovitostem. „Pokud není tato nemovitost ve vlastnictví žadatele, dokládá žadatel takzvané jiné právo, což může být nájemní smlouva, smlouva o budoucí kupní smlouvě, smlouva o věcném břemenu a podobně,“ sdělila na dotaz Deníku Monika Vokřínková, vedoucí odboru marketingu regionální rady.

Právě z nájemní smlouvy měli představitelé zmíněné iniciativy obavy, jež naplno vyjádřili právě na posledním zasedání zastupitelů.

Co bude potom?

Starosta Nového Jičína Ivan Týle (ODS) uvedl, že udržitelnost projektu je pět let, což je podmínkou udělení dotace. „Co bude po pěti letech? V případě odstoupení Educy od smlouvy může dojít k tomu, že bude těch téměř 32 milionů požadovat po městě zpátky. Proto chci navrhnout, aby nemohlo dojít k situaci, že by město muselo vyplatit poměrnou část,“ reagoval na starostu zastupitel Břetislav Gelnar (ČSSD) a přednesl svůj návrh. Z něj vyplynulo, že pokud bude zhodnoceno vlastnictví partnera nebo postavena nová stavba na pozemcích partnera z prostředků z dotace, náleží toto zhodnocení vždy vlastníkovi. Při vložení vlastních prostředků má na tyto nárok ten, kdo je vložil. „Je to pojistka proti tomu, aby město vracelo těch vložených dvaatřicet milionů,“ poznamenal Gelnar.

Vedoucí odboru majetkoprávního Kamil Žák doplnil, že ani jedna z obou stran se nebrání uzavření nájemní smlouvy za obvyklý nájem. „Pokud by Educa chtěla odejít, zbavila by se práva odepisovat,“ dodal Žák. Rozjela se ale další diskuse. V té mnoho nového nezaznělo, ale bylo patrné, že diskutující chtějí být hlavně vidět.

Nepomohlo vyjádření ředitelky Educy Aleny Olšákové: „Kdybyste si prostudovali materiály, pak byste věděli, jaké kontroly se dělají a jak dlouho se vede účetnictví. Další, co tam je – že referenční období u těchto staveb je dvacet let. Po dobu těchto dvaceti let musíme vést účetnictví o příjmech a výdajích. V okamžiku, kdy by projekt začal vytvářet příjmy, my o ně musíme zkrátit dotaci,“ osvětlila na zasedání Olšáková a na dotaz zastupitele Přemysla Kramoliše (SNK ED), zda má nějaký problém s doplněním smlouvy o text, který navrhoval Gelnar, odvětila, že ne.

Ani to ale neukončilo debatu, ba naopak. „Kdyby nebylo nás, škola už by byla prodaná. Starosta to měl dobře připravené, ale nevyšlo mu to,“ uvedl jeden z občanů, Ladislav Hradil. Krátce nato Týle diskuzi ukončil. Do smlouvy se společností Educa bude zahrnuto to, co navrhl zastupitel Gelnar. Ředitelka Olšáková pak ještě pro Deník zopakovala, že Educa by musela v případě mimořádných příjmů, což by byl i prodej technického zhodnocení areálu městu Nový Jičín, po době udržitelnosti 5 let, v této poměrné výši dotaci vrátit. „Sledované období je přitom dvacet let,“ upozornila ředitelka, která dávala najevo své znechucení nad průběhem diskuze okolo areálu školy na ulici Bohuslava Martinů. „U profesí, jako je například středoškolský učitel, soudní znalec nebo pracovník centrální kontrolní instituce, bych předpokládala, že jsou nositeli odborných, pravdivých a ucelených informací. Bohužel tomu tak vždy není. Představitelé těchto povolání v roli kandidátů do zastupitelstva zapomenou na profesní etiku, kterou by měli ctít. Najdou si předvolebního otloukánka, na kterém se chtějí zviditelnit. Dnes jsme to byli my. Kdo bude další?“ tázala se Olšáková a zdůraznila, že Educa za dobu své existence prošla řadou kontrol z nejrůznějších institucí, včetně finančních, vždy bez problémů. „Cítíme se poškozeni, a proto předáváme řešení našemu právnímu zástupci,“ uzavřela ředitelka.