Zdeňka Leščišinová (Naše Beskydy), starostka Frenštátu pod Radhoštěm

1) Uplynulo 12 měsíců od voleb. Jaký byl z pohledu města největší úspěch?

Realizuje se revitalizace objektu ZUŠ v rámci projektu Středisko zájmového a celoživotního vzdělávání, podařilo se připravit a podat řadu dalších projektů, prioritně jsme se zaměřili na energetické úspory, přijali jsme řadu opatření k vyšší hospodárnosti a efektivitě vynaložených finančních prostředků především u výběrových řízení, úspěšně realizujeme elektronické aukce, opravujeme komunikace, mosty a objekty města. Úspěchem je splacení úvěrů, minimální zadluženost města, vysoutěžení dodavatele a ceny el. energie, které přinese městu výrazné úspory, nebo obnovené jednání o vybudování nové železniční zastávky, připravované již více jak 10 let.

2) Co se naopak prosadit (realizovat) nepodařilo?

Nepodařilo se uspět v některých projektech, např. revitalizace kulturního domu nebo dokončení projektové dokumentace cyklostezky a podání žádosti o dotaci na její realizaci.

3) Jaká je spolupráce s opozicí? Projednáváte některé záležitosti společně?

Zástupci opozice jsou zastoupeni ve výborech zastupitelstva města, v obou jsou jejich předsedové, a v komisích rady města, i tady jsou někteří předsedy. K významným záležitostem je svolán společný pracovní seminář. Všichni mají kdykoliv dveře úřadu otevřené.

4) V dnešní době každý šetří, nebo o tom alespoň mluví, kde se dá. Pustila se do úspor také vaše radnice? A jak? Udělali jste například za poslední rok audit úřadu? Pokud ano, s jakým výsledkem?

Také my jsme přijali celou řadu opatření zaměřených na úspory a efektivní hospodaření města. Byla nastavena pravidla pro výběrová řízení, na internetu zveřejňujeme všechna od 15 000 Kč i jmenovité hlasování členů rady města při jejich schvalování. Důsledně uplatňujeme elektronické aukce, zaměřili jsme se na úsporu energií, vysoutěžili jsme dodavatele a cenu el. energie pro objekty města s významnou úsporou, máme podány projekty na zateplení objektů základních škol a připravujeme další. Prověřujeme dlouhodobé smlouvy města, důsledně vymáháme pohledávky, úspory hledáme v provozních nákladech úřadu i organizačních složek města. Byl dokončen projekt Hospodárný, kvalitní a občanům blízký úřad, jehož výstupy se postupně implementují. Byly provedeny personální změny a realizují se změny organizační.

5) Jaké jsou primární kroky města v následujícím roce?

Naše kroky budou záviset na tom, jak uspějeme se žádostmi v dotačních titulech. Podle schváleného rozpočtu se bude odvíjet také akční plán rozvoje města, zapracovaný do plánu investic, oprav a údržby. Čeká nás také vybudování nové AT stanice, příprava projektu cyklostezky, obnova a oživení Horeček. Prioritou pro nás však stále zůstávají aktivity proti zahájení průzkumné ražby na Dole Frenštát, za odstranění černých staveb v jeho areálu a proti případné těžbě černého uhlí.

Milan Bureš (ODS), zastupitel Frenštátu pod Radhoštěm

1) Jak se vám spolupracuje s vládnoucí koalicí?

Úkolem opozice je především prezentovat nedostatky a chyby, které komplikují život lidem ve Frenštátě pod Radhoštěm, upozorňovat na špatné kroky, kterých se „vládnoucí” většina dopouští, a dožadovat se jejich řešení. Spolupráce je možná a existuje v případech, kdy na problémy ve městě máme podobný názor. Takovou možností ale určitě nebyl nedávný prodej plynárenských zařízení města v hodnotě desítek milionů korun, kdy se část zastupitelů při schvalování kupní smlouvy rozhodovala, přestože smlouvu neměla k dispozici, a tedy ji nečetla.

2) Z pozice opozice, podařilo se vám prosadit něco z vašeho volebního programu?

Ve volební kampani i volebním programu jsme kritizovali koalici za špatné čerpání prostředků z fondů EU a malou úspěšnost žádostí o dotace. Tlakem na staronovou koalici a zdůrazňováním potřebnosti takto získaných prostředků se i nám podařilo přispět ke zlepšení tohoto stavu. Naší iniciativou a následnou osobní aktivitou kolegy Karla Míčka konečně zmizely monstra pozůstatků takzvaných hotelových domů, které hyzdily bezprostřední okolí našeho města.

3) Jak hodnotíte práci současného vedení města? (plusy i zápory)

Úspěchem bylo jistě sestavení stejné koalice jako po předcházejících volbách, tentokrát vylepšenou o jednoho komunálního přeběhlíka. Také je zřejmá snaha vedení města o zlepšení situace v obecním školství. Jako nedostatek vidím omezenou komunikaci s občany města. A pokud taková existuje - tak směrem na část voličů a podporovatelů rozhodující části koalice. Navrhovali jsme bez úspěchu otevřenou diskuzi na oficiálních stránkách města, internetové přenášení jednání zastupitelstva. Naše podněty byly odmítnuty.

4) Co je podle Vás pro město v následujícím roce prioritou?

Prioritou by mělo být rozumné a účelné využití finančních prostředků získaných z prodeje majetku města a také z dotací, zlepšení kvality životního prostředí a pokračování boje proti těžařským aktivitám.

5) Jak si představujete budoucnost města po skončení tohoto volebního období?

Chtěl bych, aby naše město bylo příjemným a klidným místem pro spokojený život všech generací, aby zde lidé dýchali čistý vzduch a neměli před sebou strašáka případné těžby uhlí.