Tato změna se týká odboru územního rozvoje a životního prostředí, který nově nese název odbor investic a životního prostředí a dále také odboru dřívějšího stavebního úřadu, který se zove odbor územního rozvoje a stavebního řádu. „Především se jedná o svěření kompetencí odboru investic a životního prostředí v oblasti transparentního zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronického systému a zajišťování veškeré investiční činnosti města. Výkon činnosti odboru v oblasti životního prostředí zůstává v nezměněném rozsahu,“ ujasnila tajemnice městského úřadu Ludmila Lvová.

Co se týče odboru územního rozvoje a stavebního řádu, ten bude poskytovat poradenské a konzultační činnosti ve věcech územního plánování. „Na základě žádosti občanů jsou odborem vydávána vyjádření k připravovaným stavbám z hlediska koncepce urbanismu a architektury. Výkon státní správy v oblasti stavebního řádu zůstává v nezměněném rozsahu co do místní i věcné příslušnosti, pouze došlo k rozdělení katastrů,“ dodala Lvová. Znamená to tedy, že každý referent odboru má na starost svůj katastr.

Území Fulnek sever, tedy od komunikace I/47, Dolejší Kunčice, Slezské a Moravské Vlkovice, Lukavec a Vrchy spravuje Ivan Machus, jenž rovněž vykonává činnost silničního správního úřadu pro komunikace druhé, třetí a čtvrté třídy, včetně veřejně přístupných účelových komunikací.
Evě Pivoňkové přísluší území Fulnek – Jih, Děrné, Jestřábí, Kostelec a Hladké Životice.

O zbylé katastry, tedy Stachovice, Jerlochovice, Pohořílky, Jílovec a Kujavy, se stará Taťána Tomšů.

Změny v organizační struktuře odborů by podle vedení města měly přinést hlavně zkvalitnění služeb pro obyvatele.