Šest učitelů získalo ocenění v kategorii Výrazná pedagogická osobnost roku, dalších třiadvacet za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost. V této druhé kategorii bylo také pět pedagogických pracovníků, kteří nějakým způsobem mají nebo měli vztah k Novojičínsku.

Petr Habrnál působí ve funkci ředitele Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Informačního centra v Novém Jičíně. „Ocenění obdržel za dlouhodobou práci ve funkci ředitele, kdy přispěl svými manažerskými schopnostmi k tomu, že krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum patří svým rozsahem a kvalitou svých služeb k nejvýznamnějším v České republice,“ uvedla mimo jiné mluvčí kraje Barbara Odstrčilíková.

Miroslava Halušková je ředitelkou Základní školy ve Studénce na Tovární ulici. Ocenění dostala za kvalitní pedagogickou činnost, za její vstřícný přístup k žákům i jejich rodičům a za úspěšné působení ve funkci ředitelky. Velkým přínosem je pro školu soustředění žáků vyučovaných podle vzdělávacího programu pomocná škola do specializovaných tříd a vybavení těchto tříd speciálními pomůckami, potřebnými pro všestranný rozvoj žáků.

Milada Hnitková v současné době vyučuje sólový zpěv v Základní umělecké škole Eduarda Marhuly v Ostravě-Mariánských Horách. Celý svůj profesní život se věnuje s velkým nadšením výchově mladých lidí v oblasti hudební estetiky, v oboru sólového a komorního zpěvu. Velmi dobře ji znají v Příboře, kde působila 17 let ve funkci ředitelky tamní lidové školy umění. „V této době byla také spoluzakladatelkou Dechového orchestru mladých na příborské základní umělecké škole. Spoustu svých žáků připravila ke studiu na uměleckých školách, vychovala řadu amatérských zpěváků, a také pozdější absolventy Janáčkovy konzervatoře v Ostravě,“ doplnila Odstrčilíková.

Radmila Horáková je zástupkyní ředitele na Gymnáziu Mikuláše Koperníka v Bílovci, kde vyučuje fyziku ve třídách se zaměřením na matematiku. Ocenění dostala za dlouholetou práci s talentovanou mládeží v oblasti fyziky. Její žáci jsou každoročně úspěšnými řešiteli krajských kol fyzikální olympiády a v případě žáků vyšších ročníků úspěšnými řešiteli celostátních kol. Je členkou prestižního sdružení vědeckých, pedagogických a odborných pracovníků v matematice, fyzice a příbuzných oborech „Jednota českých matematiků a fyziků“ a je také významnou osobností v oblasti přípravy vědomostních soutěží.

Drahomíra Pospíšilová je vedoucí učitelkou odborného výcviku oboru Zahradník na Střední škole odborné a speciální v Klimkovicích. V průběhu své pedagogické kariéry dosáhla významných výsledků práce v oblasti zajišťování odborných kurzů, seminářů, rekvalifikačních kurzů a odborných aranžérských soutěží. V oblasti péče o nadané žáky a žáky se speciálními potřebami zajišťuje výuku ve výrobních závodech, květinových síních, obchodech a velkoskladech. Zvláště významných úspěchů dosáhla při prezentacích školy a zahradnického oboru na celostátních soutěžích s mezinárodní účastí.