Základní škola Komenského 68 v Novém Jičíně má v tomto školním roce 500 žáků a téměř stovka z nich potřebuje nějakou speciální péči. Školu navštěvují také děti s různými poruchami učení, se zdravotním postižením nebo děti se sociálním znevýhodněním.

Právě těmto dětem se věnují asistenti pedagoga, kterých má nyní škola sedm, z toho jeden asistent je pro děti se sociálním znevýhodněním. „Úvazek tohoto asistenta nezahrnuje jen přímou vzdělávací činnost ve výuce, ale jeho pracovní náplň je také spojená s komunikací s rodinami. Po skončení výuky navštěvuje rodiny těchto dětí a řeší s nimi například zanedbávání povinné školní docházky, neplnění úkolů nebo dlouhodobé nemoci," objasnila ředitelka školy Svatava Hajdová.

Asistent pedagoga přitom není učitel a nezodpovídá za výsledky vzdělávání dítěte. Napomáhá tomu, aby se vzdělávaly všechny děti. „Asistent si děti vezme stranou a věnuje se jim individuálně, nebo když s nimi pracuje paní učitelka, tak ji v některých činnostech zastoupí. Kontroluje samostatnou práci žáků, věnuje se třídě nebo pro ně něco připravuje," popsala náplň práce asistentů Svatava Hajdová.

Změna systému

A protože stále není ujednocena metodika jejich práce, vznikl projekt s názvem Systémová podpora inkluzivního vzdělávání v České republice. „Měl by se změnit systém zřizování a placení pozic asistenta pedagoga, včetně legislativních úprav. V projektu plánujeme ověřit síť metodického vedení asistentů. Zkušenosti z praxe promítneme do nových standardů práce, které také v projektu vzniknou," uvedl Jan Michalík, hlavní řešitel projektu.

Projekt reaguje na skutečné problémy inkluzivního vzdělávání v praxi. Zapojil se do něj i Zoltán Draškovič, asistent pedagoga z novojičínské základní školy Komenského. „Připravují nás na to, abychom věděli, jak máme pracovat s dětmi se speciálními potřebami," prozradil asistent. Každý žák se podle něj musí ve škole adaptovat a cítit se tam dobře. „Musí ho to bavit a musí být motivován, aby mu škola dala to, co potřebuje, a bylo to pro něj prospěšné," dodal Zoltán Draškovič.

Spolupráci s ním si pochvaluje i Magdaléna Holubová, krajská metodička sítě asistentů pedagoga za sociální znevýhodnění. „Je pro nás cenným zdrojem informací a inspirace, jak by měla vypadat práce asistenta pedagoga. Zaujal nás tím, jak je loajální ke své škole, i tím, jak se mu daří spolupracovat s pedagogy. Jeho přínos pro inkluzivní vzdělávání spočívá v jeho osobnosti. Má jasnou představu o tom, co je jeho úkolem," doplnila Magdaléna Holubová.

Ve škole zapojené do projektu říkají: Chceme získat nové zkušenosti

Nový Jičín Ředitelka ZŠ Komenského 68 v Novém Jičíně Svatava Hajdová v následujícím rozhovoru přiblížila celý projekt inkluzivního vzdělávání.

Jak dlouho tento projekt běží?

Projekt začal v tomto školním roce. Byli jsme osloveni, jestli se ho nechceme zúčastnit, a protože máme ve škole asistenty pedagoga, tak jsme se přihlásili. Asistent pro děti se sociálním znevýhodněním Zoltán Draškovič se v rámci projektu vzdělává a účastní se různých seminářů, které vedou ke vzájemné výměně zkušeností. Ve škole pracuje čtrnáct let, takže má mnoho zkušeností a je schopen je předávat ostatním, třeba těm, kteří právě začínají. Vše, co v rámci projektu absolvuje, konzultuje s vyučujícími, některé nové metody a způsoby také ověřuje v praxi.

Proč jste se do projektu zapojili?

Děti se sociálním znevýhodněním už dávno nejsou pouze děti romské, jak tomu bylo v době, kdy tady pan Draškovič nastoupil. Sociální nerovnost se ve společnosti prohlubuje čím dál tím víc, proto nyní tento asistent pracuje i s dětmi neromskými.

Co od projektu očekáváte?

Pan Draškovič se již jednoho projektu, který se týkal práce s romskou mládeží, účastnil. Bylo to v letech 2007 a 2008. Za tu dobu se však společnost i doba změnila. Dnes jsou jiné a náročnější požadavky, takže očekáváme, že kromě vzdělání v novém odvětví získá i zkušenosti. Uvidí, jak to funguje na jiných školách, seznámí se s problémy, které řeší jinde, zkonzultuje to, co řeší on tady.