Nejen cizinci, ale i děti mívají občas problém s českým jazykem. Tyto poruchy učení pomáhají zvládat rodičům a jejich dětem poradny, jako je ta v Novém Jičíně. Jedná se o pedagogicko-psychologickou poradnu, která se zabývá, kromě jiného diagnostikou a podporou nápravy vývojových poruch učení. „Mezi nejznámější patří z hlediska užívání českého jazyka vývojová porucha čtení, dyslexie a dysortografie, vývojová porucha pravopisu,“ uvedl ředitel Psychologicko-pedagogické poradny v Novém Jičíně Jiří Novák s tím, že u řady dětí navazují tyto poruchy na vážnější problémy ve vývoji řeči v jejich předškolním vývojovém období.

Poradna v Novém Jičíně pracuje s těmito dětmi a vede je k lepšímu porozumění nejen jazyku jako takového, ale i k samostatné práci s ním. „Péče je vedena dyslektickými asistentkami, vyškolenými učitelkami. Postup a délka péče je stanovena poradnou. Dle stupně poruchy jsou pak doporučována také zohlednění při výuce jazykových předmětů, jako je například způsob zkoušení, hodnocení specifické chybovosti a tak dále. V odůvodněných případech je možno upravit výuku takzvaným individuálním vzdělávacím plánem,“ informoval ředitel.

Podle ředitele Pedagogicko-psychologické poradny mají děti největší problémy se zvládnutím techniky čtení, se schopností pracovat s textem i s aplikací pravopisných jevů do písemného projevu. „V neposlední řadě to jsoutaké problémy se schopností vyjadřovat se formou psaní,“ uzavřel Novák. Zároveň souhlasí s tím, že kdyby děti více četly, zvýšila by se i jejich úroveň vyjadřování.