Před nebezpečím pádu větví a stromů varuje cedule při vstupu do přírodní rezervace na Novojičínsku dlouhodobě. Nyní k ní přibyla další, která upozorňuje na kácení. Agentura ochrany přírody a krajina (AOPK), regionální pracoviště Správa CHKO Poodří, hovoří o výběrovém kácení několika desítek kusů dřevin v měsíci říjnu.

„Některé stromy je potřeba pokácet kvůli opravám hrází rybníků. Místa budou ohraničena výstražnou páskou. Při pohybu po hrázích a naučné stezce dbejte, prosím, zvýšené opatrnosti,“ vyzývá správa návštěvníky rezervace.

Důvodem obnovy rybníků a mokřadů je jejich špatný stav, který ztěžuje život vzácným druhům vodních ptáků. „Hráze rybníků nebrání povodňovým rozlivům řeky Odry. Ta v minulých letech rozplavila hnízdní hrázky, postupně také ubývají příbřežní porosty, kde ptáci hnízdí. Vysloužilé technické objekty neumožňují manipulaci s vodní hladinou a zanesené strouhy brání plynulému odtoku přebytečné vody. Ostrovy na rybníku Nový zarůstají dřevinami a mizí tak hnízdní příležitosti pro široké spektrum vodních ptáků,“ vysvětlil Zbyněk Sovík z AOPK, která území spravuje.

Lepší prostředí pro všechny živočichy 

Práce povedou k obnově vzácných mokřadních ekosystémů, které jsou domovem pro hnízdící a migrující ptáky, obojživelníky a další živočichy. Do zanesených náhonů a struh se po pročištění vrátí vodní režim. Oprava rozplavených hrázek a stávajících ostrovů bude pro ptáky znamenat možnost zahnízdit. Součástí projektu je i vytvoření několika tůní na loukách mezi rybníky a řekou Odrou.

„Takto rozsáhlá akce se neobejde bez kácení stromů, které neumožňují opravu hrází a ostrovů. Nutnost pokácení každého stromu pečlivě zvažujeme, pro cenné stromy byla navržena citlivá technická řešení, aby zůstaly zachovány. Po opravách budou na několika místech vysazeny stromy nové. Vhodně načasovaným kácením chceme minimalizovat případný dopad na netopýry, kteří v některých stromech zimují,“ doplnil Zbyněk Sovík.

Práce mají skončit v březnu 2025. Náklady ve výši zhruba 64,4 milionů korun zaplatí dotační program Životní prostředí.