Zanedlouho to totiž bude přesně sto let, kdy Nový Jičín navštívil arcivévodský pár Karel a Zita. Díky pracovníkům Muzea Novojičínska vám můžeme, přiblížit tehdejší unikátní cestu přes Nový Jičín, potažmo přes Moravskoslezský kraj.

Muzeum Novojičínska při této příležitosti připravuje velký projekt, který vyvrcholí v rámci národního zahájení Festivalu muzejních nocí v roce 2012 slavnostním zahájením výstavy nazvané Karel I. – poslední český král.

Arcivévoda Karel a princezna Zita na Novojičínsku

Před sto lety – v březnu roku 1912  –  zahájila v Brandýse nad Labem vojenský přesun do nové posádky v dalekém haličském městě Kolomyji pátá eskadrona českého dragounského pluku č.7, ato pod velením  mladého rytmistra arcivévody Karla Františka Josefa (1887 až 1922). Tehdy ještě nikdo netušil, že tato více než tisíc kilometrů dlouhá pouť je trvale spojí s mnoha městy a obcemi Čech, Moravy, Slezska a Haliče.

Druhý následník trůnu – arcivévoda Karel – vedl na bílém vojenském koni na sto padesát dragounů, jejich trasu kopírovala ve dvorním salonním voze jeho choť arcivévodkyně Zita, princezna bourbonsko-parmská. Cesta, započatá 2. března, přivedla celou jednotku již 14. března 1912 na hranice novojičínského okresu. Po staré císařské silnici projeli dragouni dubským kopcem a přiblížili se k městečku Starý Jičín. Při průjezdu Starojickou Lhotou bylo ve špalíru shromážděno veškeré žactvo a učitelstvo zdejší školy, které dragouny při průjezdu přivítalo provoláním slávy.

Ten den, ve čtvrtek, bylo pod mrakem a starojičtí kluci šli očekávat příjezd arcivévody směrem k Dubu. Bosí hoši dokráčeli v očekávání až do „Hlybočka“, což bylo místo nejnižšího bodu císařské silnice. Zde jako první Starojičané uviděli eskadronu v čele s arcivévodou Karlem Františkem Josefem, která přijížděla od Starojické Lhoty. Před příkrým stoupáním do městečka eskadrona sesedla z koní a prudký svah vyšla pěšky v obklopení zvědavými chlapci. A právě na začátku obce v místě zvaném „Na Vsetíně“ se udála jedna milá příhoda, kdy se malá čtyřletá holčička, dcera pana Kapusty ze Starého Jičína, sama vydala napříč cesty k jezdecké eskadroně. Arcivévoda Karel František Josef ji však pohotově zachytil a dovedl za ruku zpět k otci se slovy: „Děvčátko, pozor, zajeli by tě koníčci…“

Na náměstí ve Starém Jičíně u sochy svatého Jana Nepomuckého bylo přichystáno uvítání s malým pódiem, kde již byli připraveni starosta obce a místní kupec Alois Kittrich, děkan Johann Pěček a správce starojického statku J. Lukasz společně se zástupy obyvatelstva, žactva a učitelského sboru. Starostův projev, doprovázený špatně vyslovováným „r“, začínal slovy: „Vaše výsosti pane arcivévodo,…“  Po slavnostním přivítání arcivévoda poobědval společně se svou eskadronou v hostinci u paní Anny Šnajdrové, který se tehdy nacházel v domě č. p. 61 na náměstí. Při této příležitosti si hostinská vyprosila firemní označení Restaurace u arcivévody Karla. Dostala k tomu svolení a její provozovna používala tento název až do konce první světové války.

Příjezd do Nového Jičína

Mezitím po poledni ve 12.25 hodin přijela do města vlakem s připojenými dvorními salonními vozy arcivévodkyně Zita. Její cesta vedla z Hranic na Moravě, kde se dvorní vagony připojily k rychlíku z Hulína do Krásna, do Hodslavic a odtud do Nového Jičína na nádraží c. a k. privátní Severní dráhy císaře Ferdinanda. V železniční stanici přivítaly arcivévodkyni s představiteli města dvě mladé dívky s kyticí. Z nádraží se vydala automobilem naproti svému choti, aby poté společně absolvovali oficiální přivítací ceremoniál.

Po vydatném obědě ve Starém Jičíně vyrazila pátá eskadrona směrem na Loučku a po císařské silnici kolem pivovaru na Bochetě dojela až na jihovýchodní předměstí Nového Jičína. Kolem poledne bylo stále nevlídné jarní počasí, vál studený vítr a nedočkavým novojičínským klukům tou zimou, jak se říká, „kapalo z nosa“.

Bylo právě 13.00 hodin, když arcivévoda vjel s dragouny do města. To byla podívaná!

Následník trůnu v čele své eskadrony. Již v Hornobranské ulici byly davy obyvatelstva polečně s nedočkavými pány kluky, všichni svižným krokem doprovázeli pátou eskadronu po její trase. Dragounům se dostalo vřelého přivítání, které bylo již dlouhodobě připravováno – na zasedání obecního zastupitelstva  11. března 1912 se ve čtvrtém bodě podrobně jednalo o ofi ciálním přijetí následníka trůnu. S celou eskadronou a s doprovodem automobilu s arcivévodkyní zamířil arcivévoda Karel František Josef nejprve do připravených ubikací na předměstí v Žilině. Právě tady byly ve střední zemské zemědělské škole ustájeny jejich koně a v budovách školy bylo ubytováno také mužstvo a důstojníci.

Ve čtvrt na tři odpoledne odjel arcivévoda s doprovodem směrem do tereziánského zámku v centru města, kde pro něj bylo připraveno ubytování v inspekčních zámeckých pokojích. Zámek byl jedním ze správních středisek Tereziánské rytířské akademie ve Vídni, a to byl také jeden z důvodů, proč byl vybrán pro tuto příležitost. Při příjezdu do města čekali arcivévodu Karla Františka Josefa a jeho choť v Laudonstrasse vojenští veteráni a rezervisté společně s kapelou, která jim zahrála státní hymnu. Na prvním zámeckém nádvoří se o půl třetí odpoledne odehrálo oficiální přijetí arcivévodského páru za účasti všech představitelů města Nového Jičína. Mezi prvními, kteří jej přivítali, byl představený okresního hejtmanství Josef Zwierzina, starosta města a poslanec říšské sněmovny ing. Jakob Ullrich, kanovník a děkan novojičínské katolické obce Johann Parsch a další představitelé města. Arcivévodkyně Zita sledovala většinu slavnostního ceremoniálu z okna prvního patra jihovýchodního zámeckého traktu společně se svou dvorní dámou Theresií Marií baronkou von Ludwigstorff.

Romantická noc na zámku

V podvečer téhož dne se následník trůnu s chotí zúčastnil automobilové projížďky po blízkém okolí a na její závěr kolem šesté hodiny projel slavnostně osvětleným a vlajkami vyzdobeným městem. Po návratu na tereziánský zámek jim zdejší mužský pěvecký sbor spolu s kapelou Spolku vojenských veteránů připravil překvapení, když z prostor zámecké zahrady zazněly tóny první skladby od Ludwiga van Beethovena. Poté, když se budoucí císařský pár objevil v oknech, zazněly ještě připravené skladby od Wolfganga Amadea Mozarta a Heinricha Fibyho. Sbormistr mužského pěveckého sboru a předseda Spolku vojenských veteránů byli arcivévodským párem pozváni na zámek, kde jim bylo vysloveno osobní poděkování. Musel to být vskutku romantický večer, který se stal součástí arcivévodských líbánek… Ne nadarmo se traduje, že malý Otto Habsburský byl údajně počat někdy v březnu…

Druhý den – v pátek – v půl osmé ráno se eskadrona seřadila a v osm hodin vyrazila v čele s arcivévodou Karlem Františkem Josefem z města směrem na Místek. Při odjezdu se s ním rozloučili okresní hejtman Josef Zwierzina, starosta ing. Jakob Ullrich, správce tereziánského velkostatku Eduard Klodner a lesmistr A. Ružička. Arcivévoda Karel František Josef všem poděkoval za velice příjemnou návštěvu. Jeho další cesta směřovala po císařské silnici podél obce Libhošť do Příbora, kde při krátké zastávce ho na náměstí uvítal Spolek vojenských veteránů. Arcivévodkyně Zita za velkého jásotu obyvatelstva Nového Jičína a s květinami, které dostala od dvou malých dcer staničního pokladníka Huga Justa, nastoupila do svého dvorního vozu v Novém Jičíně a v 9.35 hodin odjela do stanice Frýdek-Místek.

Návštěva ovlivnila mnohé

V tisku se posléze objevilo několik zajímavých zpráv o vzácné návštěvě arcivévodského páru. Předně starosta města ing. Jakob Ullrich veřejně poděkoval obyvatelstvu jménem arcivévody Karla Františka Josefa a arcivévodkyně Zity za okázalé a vřelé přijetí ve městě. Majitel jesenického pramene Vinzenz Stefan se souhlasem arcivévodkyně pojmenoval svou minerální vodu Pramen arcivévodkyně Zity.

Café-R e s t a u rant Laudon prezentoval, že byl dodavatelem piva na dvorní tabuli rcivévodských manželů – byl to tradiční Mnichovský Spätenbrau a Plzeňský ležák. A na závěr ještě jeden zveřejněný telegram z 25. března 1912, který je ukázkou kvalitních služeb novojičínské vinárny Aloise Meiera:  „Vinárna Meier. Nový Jičín. Pošlete okamžitě na adresu c. a k. výsosti arcivévody Karla Františka Josefa25 litrůbílého vína do Jasla  jako při poslední dodávce. Pinter, c. a  k. nadporučík.“

Nelze opomenout jednu záležitost  nezapomenutelně spojenou s městem Nový Jičín a s naším posledním králem. Syn doktora Augusta Bielky rytíře von Karltreu – zakladatel  novojičínského muzea – se v roce 1916 po nástupu Karla Františka Josefa na trůn stal jako dr. Arthur Bielka von Karltreu jeho osobním císařským lékařem. Potvrdil onen známý fakt, že Novojičínsko je rodištěm osobností, které často zasáhly do dějin našich zemí.

Ve sbírkách Muzea Novojičínska se dochovalo několik fotografi í z této vzácné návštěvy. Všechny budou představeny na připravované výstavě Karel I. – poslední český král, která bude pro veřejnost slavnostně otevřena 18. května 2012. V roce 2012 slaví Muzeum Novojičínska 125 let od svého založení v roce1887 abude poctěno národním zahájením Festivalu muzejních nocí.

 

Připravili: Radek Polách a Irena Jašíková, Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace