Komise rady města za zrušení a zasypání dolu Frenštát tvrdí:

V posledních týdnech se v médiích objevuje reklama společnosti OKD, která nemá za cíl oslovit koncové zákazníky této těžařské společnosti (těmi nejsou obyčejní lidé), cílem této kampaně je vylepšit mediální obraz společnosti OKD u široké veřejnosti v návaznosti na plánované aktivity těžařů, mimo jiné i v Beskydech. Dá se předpokládat, že se OKD v nejbližším období nebude zdráhat použít jakékoliv prostředky k prosazení svých cílů. Právě nejbližší měsíce jsou pro budoucnost beskydského regionu v souvislosti s hrozbou těžby černého uhlí klíčové. Hlavní snahou těžařů je nyní udělat první, ale zcela zásadní krok a tím je dokončit tzv. průzkum zásob černého uhlí v dobývacím prostoru Frenštát Trojanovice.

Jako reakci na výše uvedené skutečnosti Komise Rady za zrušení a zasypání dolu Frenštát zpracovala „Desatero argumentů proti průzkumné ražbě na dole Frenštát“. Tyto argumenty jasně vyvracející mýty a nepravdy cíleně šířené společností OKD.

Společnost OKD tvrdí:

Vyjádření komise je plné populistických frází, které používají lidé spojení se sdružením Naše Beskydy již několik let. Naopak OKD se snaží do diskuze přinést jasné argumenty. Jde o příliš vážné téma, jednání o něm by proto mělo být seriozní a založené na nezkreslených faktech.

Kampaň, která se věnuje přínosu černého uhlí pro českou ekonomiku a především pro běžný život lidí, nijak nesouvisí se záměry OKD na Frenštátsku. Kampaň představuje zejména věci, které mohou být vyrobeny díky koksovatelnému uhlí, zatímco v ložisku Trojanovice je pravděpodobně většina uhlí energetického.

DESATERO ARGUMENTŮ

1. OKD tvrdí: Průzkumné dílo na dole Frenštát v žádném případě neznamená zahájení těžby černého uhlí!

Argumentace:

Plánovaný průzkum OKD je průzkumem, který se provádí před vytěžením jednotlivých těžebních polí, tudíž se jedná o průzkum těžební. Jelikož je průzkum veden v uhelné sloji, jedná se o těžbu uhlí. OKD dále naveze těžební technologie, otevře ložisko a zajistí si další nadstandardní práva díky hornímu zákonu, který dává nadstandardní pravomoce soukromým těžebním společnostem.

Protiargument OKD:

Autoři Desatera se mýlí: průzkum by zabezpečovala jedna osádka pomocí ražebních, nikoliv těžebních technologií. OKD nemá v úmyslu do areálu dolu navézt jakékoliv těžební technologie. V plánu nejsou ani žádné nové povrchové stavby. Pro průzkum by se využívaly současné hloubící věže - na rozdíl od těžby, pro niž by bylo potřeba postavit nové zařízení, takzvané těžní věže.

Rovněž legislativní procesy jsou zcela odlišné v případě těžby a ražby.

OKD je dceřinou firmou veřejně obchodované společnosti a tudíž si nemůže dovolit jakýmkoliv způsobem své partnery mystifikovat.

2. OKD tvrdí: Průzkum se neprojeví na povrchu!

Argumentace:

Vzhledem k tomu, že se průzkum rovná těžbě, tak neexistuje těžba bez vlivu na povrch. (Odborná studie prof. Demka největší vědecké kapacity na geomorfologii u nás jasně ukazuje na skutečnou hrozbu. Už jen nepatrný zásah do velmi nestabilního podloží by mohl znamenat velké ohrožení pro majetek i život lidí)

Protiargument OKD:

Autoři Desatera cíleně směšují pojmy „průzkum“ a „těžba“ a opět se mýlí. Nikde ve světě nebyl zaznamenán případ, že by ražba jedné chodby v hloubce stovek metrů pod zemí měla měřitelné dopady na povrchu. Soudobé technologie umožňují i zcela bezpoklesovou těžbu uhlí tyto metody byly ostatně již použity i jinde v Evropě.

Údajná studie prof. Demka je trochu záhadným dokumentem: nikdy jsme neměli možnost ji vidět, neobdrželi jsme ji ani na vyžádání a zřejmě ji nikdy neviděli ani novináři vždy jsou z ní citovány pouze stejné pasáže. Pokud se s ní nelze seznámit, nelze ani řádně odborně diskutovat a oponovat.

Máme za to, že dopad průzkumu na životní prostředí může nejodborněji a nejobjektivněji zhodnotit studie E.I.A.

3. OKD tvrdí: Průzkum zásob černého uhlí pod Beskydami je nutné udělat vzhledem k tomu, že potřebujeme vědět, kolik tam toho uhlí je!

Argumentace:

Stát má veškeré informace, které o ložisku potřebuje vědět. Bez toho by nemohl být stanoven dobývací prostor. Jediný kdo potřebuje dokončit průzkum jsou těžaři v prvé řadě kvůli zhodnocení svých akcií a také kvůli postupnému a nevratnému zahájení hornické činnosti.

Protiargument OKD:

Informace o ložisku pocházejí z vrtů provedených před třemi desítkami let. Poznatky proto odpovídají tehdejšímu stavu poznání a tehdejší úrovni průzkumných i těžebních technologií, nelze je brát jako odpovědné východisko pro další rozhodování. Bez znalosti ložiska není možné jakkoliv rozhodnout o jeho budoucnosti, která zajímá OKD, stát i místní obyvatele. Pro OKD to znamená každoročně desetimilionové náklady na zajištění konzervačního režimu, pro místní obyvatele nejistotu a pro stát nemožnost zpracovat odpovědnou surovinou a energetickou koncepci, opírající se o validní a aktuální data.

4. OKD tvrdí: Bylo by naprosto nezodpovědné zamítnout v dnešní době průzkum. Stát potřebuje také znát, jak na tom je se strategickou zásobou černého uhlí v dobývacím prostoru Frenštát!

Argumentace:

Jednou průzkumnou ražbou těžař není schopen detailně prozkoumat celý dobývací prostor 63 km2. Odhad zásob černého uhlí v dobývacím prostoru existuje a byl učiněn na základě průzkumu z vrtů. Pro stát jsou další informace zbytečné, využitelné jsou pouze pro OKD. Díky průzkumné ražbě by mělo OKD dostatek času (cca. 4 roky) zapustit v našem regionu kořeny a navézt si sem technologie potřebné k zahájení hornické činnosti a vyuhlení Beskyd.

Protiargument OKD:

Průzkum je průzkum. Když firma, jejíž matka je kotovaná na třech světových burzách, mluví o průzkumu, myslí tím právě průzkum.

V rámci průzkumu nikdo nemůže navážet do dolu jakékoliv těžební či jiné technologie, kromě přesně vymezených ražebních. Nejen pro to, že OKD podléhá přísné kontrole úřadů, médií i veřejnosti, ale i proto, že je to technicky nemožné.

5. OKD tvrdí: Bylo by nezodpovědné nedoprozkoumat zásoby černého uhlí pod Beskydami i kvůli budoucím generacím!

Argumentace:

Nejlépe stát ochrání nerostné suroviny pro další generace tak, že zůstanou nedotčené v zemi, jedině tak zůstanou v majetku státu. Hornina, která je vyvezena na povrch se stává majetkem těžební společnosti. Pokud budou budoucí generace uhlí potřebovat, udělají si průzkum sami. Za posledních 6 let se vyvezlo za hranice černé uhlí v hodnotě 68 000 000 000 korun (každoročně jde o téměř 50% roční produkce černého uhlí u nás.

Protiargument OKD:

Ani jednou jsme v našich záměrech nehovořili o těžbě, prosíme proto všechny veřejně činné osoby či orgány, aby toto respektovaly.

6. OKD tvrdí: V budoucnu případná hornická činnost na Frenštátsku přinese nová pracovní místa!

Argumentace:

Právě naopak, hornická činnost by měla za následek odliv zahraničního kapitálu a tedy zrušení tisíců pracovních míst v lehkém průmyslu. Tito bývalí zaměstnanci by nešli rubat do dolů. Hrozbou mohou být také případné arbitráže zahraničních firem žalujících český stát za zmařené investice. Reálná je také hrozba přílivu cizích pracovních sil, bez vztahu k regionu a vznik nového problémového regionu (příklad ..Karvinsko, Severní Čechy).

Protiargument OKD:

Společnost OKD se propočty pracovních míst aktuálně nezabývá. Zamýšlený průzkum se na pracovním trhu nijak neprojeví, jeho realizace však přinese konkrétní výhody pro všechny pro firmu, pro stát i pro místní obyvatele.

7. OKD tvrdí: Je připraveno pomoci místním samosprávám a neziskovým organizacím s realizací jejich projektů!

Argumentace:

Tato nabídka OKD je pouze snahou kupovat si veřejného mínění a pokus o uplácení místních samospráv. Tyto kroky ze strany OKD jsou součástí taktiky naklonění si veřejného mínění a postupného upevňování si postavení v regionu.

Protiargument OKD:

Společnost OKD dodržuje světové standardy. Není nám lhostejný život lidí, ve kterém firma působí. Proto jsme založili firemní nadaci, která podporuje zejména charitativní aktivity nebo projekty na pomoc dětem, seniorům nebo nemocným lidem, a proto také prostřednictvím dalších fondů podporujeme sport, kulturu a další veřejně prospěšné aktivity v regionech, kde podnikáme.

Fond na podporu Frenštátska a Rožnovska je transparentní, veřejnost bude mít přehled o podpořených projektech. Zároveň je dobrovolný, záleží na každé obci, zda o podporu z fondu projeví zájem. A v neposlední řadě je tady závazek peníze poskytovat bez ohledu na výsledek žádosti OKD o povolení průzkumu.

8. OKD tvrdí: Na lidech v tomto regionu nám záleží!

Argumentace:

Generální ředitel OKD Klaus Dieter Beck veřejně prohlašuje, že je zodpovědný pouze svým akcionářům. Pokud se skutečně chceme podívat na to, jak zmíněné těžařské společnosti záleží na obyčejných lidech, tak se stačí podívat na to, jak se OKD chová všude tam kde už získalo absolutní vliv, například k nájemníkům bytů OKD.

Protiargument OKD:

Jde o větu vytrženou z kontextu. Společnost OKD se dlouhodobě, rozsáhle a systematicky věnuje podpoře všeobecně prospěšných projektů v celém regionu Moravskoslezského kraje, a to se souhlasem a na výslovné přání svých akcionářů.

OKD nevlastní a nepronajímá byty, je ale zřejmé, že jako celek jsou i pod svým nynějším vlastníkem bývalé byty OKD největším projektem sociálního a podporovaného bydlení v celé republice.

9. OKD tvrdí: Uhlí pod Beskydami se jednou stejně musí vytěžit!

Argumentace:

Toto je obecně tradovaný mýtus, který se snažili dostat do hlav lidí už sovětští a komunističtí plánovači. Pokud se konečně stát začne chovat jako rozumný hospodář a nenechá si dále rabovat své surovinové zdroje soukromými společnostmi a přitom dojde k rozumnému využívání jiných zdrojů energie než jsou fosilní paliva, není do budoucna jediný důvod otevírat nové ložisko černého uhlí. Toto je v současnosti výhodné pouze pro těžaře. Ten by měl z ceny vypočítaného množství vytěžené suroviny zaplatit státu maximálně 10% z ceny suroviny. Zbytek, tedy 90% jde kapsy OKD.

Ale realita je taková, že stát ve skutečnosti dostává méně než 1%!

Protiargument OKD:

OKD netvrdí, že se uhlí jednou musí vytěžit. OKD usiluje o řádný průzkum, aby se zjistilo, jestli je vytěžení ložiska někdy reálné, a tedy jestli má smysl financovat nákladný konzervační režim.

O budoucnosti ložiska v každém případě rozhodne jeho vlastník, tedy stát.

10. OKD tvrdí: investujeme do rekultivací území zničeného těžbou stovky miliónů ročně!

Argumentace:

OKD mluví o pár drobných. Už ale mlčí o miliardách, které jdou na rekultivace zdevastované krajiny ze státního rozpočtu, tedy z kapes všech občanů České republiky. Pozemky zničené hornickou činností těžařů stát rekultivuje na své náklady, tyto pozemky pak zůstanou v majetku těžařů, kteří s nimi dále disponují. Tomu se říká opravdu dobrý business.

Protiargument OKD:

Je to mnohem jednodušší: Stát financuje rekultivace území zasažených hornickou činností v lokalitách, kde firma těžila jako státní podnik. Naopak OKD financuje všechny rekultivace po těžbě realizované po privatizaci, tedy firmou s privátními vlastníky.

Argumentace a protiargumentace vypracovali:

Marian Žárský, předseda komise RM za zrušení a zasypání Dolu Frenštát

Vladislav Sobol, mluvčí, OKD, a.s.