I když je přínos projektu veliký, místní se budou muset smířit mimo jiné s kácením stromů a dalšími změnami, které se jim ne vždy budou líbit. O tom ale už starostka Fulneku Jana Mocová:

V jakém stadiu se projekt právě nachází?

Na základě požadavků občanů Jerlochovic, kteří byli postiženi povodní, vyvolalo vedení města v prosinci 2010 jednání s generálním ředitelem Povodí Odry k řešení celé situace. V roce 2011 byla tato akce zařazena do plánu investic Povodí Odry. Dle informace investičního ředitele Povodí Odry je zpracována projektová dokumentace pro územní řízení a v nejbližší době bude zaslána na Městský úřad ve Fulneku žádost o vydání územního rozhodnutí.

Co všechno budou úpravy zahrnovat?

Několik informací ze souhrnné technické zprávy akce:

Tok Husího potoka je levostranným přítokem řeky Odry. Zájmovou částí toku je úsek od 10,960 km po 12,030 km. Hlavním stavebním objektem jsou protipovodňová opatření v lokalitě zvýšení břehů pomocí betonových nábřežních zídek. Stávající ochrana lokality proti účinkům velkých vod se pohybuje v hodnotě průtoku Q5 (pětiletá voda).

Návrh technického řešení :

Trasa zídek je dána stávající trasou koryta toku Husího potoka, trasou stávajících komunikací a polohou území, které je zapotřebí ochránit před účinky velkých vod předmětné vodoteče. Příčný profil návrhu zkapacitnění toku vychází z prostorových možností lokality a nutnosti bezpečně provést návrhový průtok Q50 (padesátiletá voda). Rovněž je zřejmé, že silniční most u pohostinství U Brtníka, jehož kapacita je menší než průtok Q10, tvoří jednak výrazné omezení průtočného profilu, a také představuje značné riziko z hlediska jeho ucpání předměty nesenými tokem Husího potoka při průběhu povodně. V rámci této dokumentace se tedy navrhuje jeho odstranění.

Příprava území bude především zahrnovat kácení stromů a náletové zeleně ve stanoveném rozsahu, zpracování dřeviny podle dispozic vlastníka a její odvoz na určenou skládku. Způsob a množství kácení stromů a postup při likvidaci dřevního odpadu bude upřesněn v dalším stupni projektové dokumentace.

Dále bude v rámci tohoto objektu proveden transfer ohroženého druhu rostliny sněženky podsněžník (Galanthus nivalis) a odchyt a transfer silně ohroženého druhu ještěrky obecné (Lacerta agilis). Náhradní výsadba zeleně bude provedena dle požadavků města a orgánu ochrany přírody, předběžně je uvažováno s vysazením 100 stromů.

Jaké jsou náklady na realizaci projektu?

Předpokládané náklady na tuto stavební akci jsou zhruba 33 milionů korun, skutečné náklady budou známy až po skončení výběrového řízení na dodavatele. V této souvislosti Povodí Odry požádalo Ministerstvo zemědělství ČR o poskytnutí dotace na realizaci této akce. Město se zavázalo, že se bude částečně také podílet na financování této akce.

Kdy se s pracemi začne?

Předpoklad realizace je říjen tohoto roku až červen příštího roku.

Bude město iniciovat i jiné úpravy koryt potoků na území města?

Mohu uvést, že Povodí Odry provádí, za účasti zaměstnanců města, pravidelné kontroly všech toků na území města, na základě kterých jsou průběžně, a dle finančních možností Povodí Odry, plánovány drobné opravy.