Pane starosto, co se momentálně děje v Kateřinicích?

Snažíme se pravidelně každým rokem provádět rekonstrukce, opravy a úpravy na obecním majetku. I když se to nezdá, ale je stále co vylepšovat, zdokonalovat a zkrášlovat. V loňském roce jsme zrealizovali celkovou rekonstrukci kuchyně v mateřské škole včetně zakoupení nového vybavení, v Obecním domě doznaly změn některé místnosti – zhotovily se nové vnitřní omítky a provedla výmalba. V poslední době prošlo opravou dětské hřiště u sportovního areálu, zrealizováno bylo nové dětské hřiště u obecního úřadu včetně úpravy zeleně a výstavby odpočinkové zóny. V plánu investic máme několik dalších projektů.

O jaké jde a budou na to peníze?

Připravujeme se třeba na rekonstrukci částí místních komunikací, ale ještě nevíme, zda budou tyto opravy podpořeny finančními prostředky z dotace MMR. Jedná se o položení nového asfaltového koberce v celkové délce 850 m. Jednou z největších investičních akcí, kterou máme zařazenou v plánu investic, je kompletní rekonstrukce již nevyhovující budovy hasičské zbrojnice tak, aby splňovala požadavky pro umístění požární techniky a zabezpečila akceschopnost místní JSDH. Naši hasiči tím získají odpovídající, bezpečné a dle současných norem vyhovující zázemí pro výkon své služby. V konečné fázi je projektová dokumentace na zasíťování cca 15 stavebních parcel, připravujeme rovněž studii na rekonstrukci technické budovy, která bude využita pro uskladnění techniky a zařízení používané v obci. Součástí tohoto areálu plánujeme zrealizovat rovněž sběrné místo pro odložení elektrospotřebičů, železa a bioodpadů. V plánu jsou dále úpravy obecního úřadu včetně opravy střešní konstrukce a výměny krytiny. U investic preferujeme akce podpořené dotaci. Nechceme ani opomenout na ozelenění obce, dopravní bezpečnost, aktivity našich spoluobčanů, opravu mostních konstrukcí a místních komunikací a další. Samozřejmostí je i podpora místních spolků.

Z čeho máte radost?

Radost určitě mám, když potkám spokojeného spoluobčana nebo návštěvníka naší obce. To mne nejvíce potěší, protože si uvědomím, že práci, kterou odvádíme, není marná, má smysl a kladnou odezvu. Samozřejmě mne velmi těší spokojení návštěvníci kterékoliv akce v obci. Bohužel, v současné době není stále možné pořádat jakékoliv aktivity. Ale nejen na občanech Kateřinic lze vypozorovat, že lidem společné setkávání schází. Asi největší odezvu v Kateřinicích mají tyto místní aktivity či setkání – „Kateřinské dožínky“, „Kateřinický trail“, „Dětská olympiáda“, „Kolem Kateřinic po burčákové stezce“, „Setkávání se v čase předvánočním“. Když pak vidíte rozdováděné děti plné úsměvů a radosti, potěšení senioři a ostatní návštěvníci těchto akcí, tak to vám srdce zaplesá a máte radost, že vložené úsilí do přípravy těchto aktivit stojí za to.

Zemědělství se v obci stále drží?

Drží a mě těší, že Kateřinice jsou stále obcí zemědělskou. Možná je to ovlivněno i tím, že původním povoláním jsem zootechnik. Když procházíte v kterémkoliv ročním období přes obec a vidíte kolem sebe slepice, kachny, husy, pasoucí se krávy s telaty, ovce s jehňaty, pobíhající koně, ve vegetačním období pak obhospodařována pole nejen ve volné krajině, ale i u rodinných domů a rekreačních objektů, vzrostlé luční porosty květin a travin, …. jsme hrdí, že vesnický duch života u nás v Kateřinicích nevymřel. Je to taková přírodověda pro děti. Chtěl bych se zmínit ještě o projektu, do kterého se zapojili naši občané a spolupracující firmy s obcí. Základním stavebním kamenem celého programu je chtít pomoci. V roce 2020 jsme společně se spolkem ŠVC Asklépios vypsali veřejnou sbírku na přístroj AED (automatizovaný externí defibrilátor) v rámci projektu „AED pro život“. Společnými silami chceme zvýšit šanci na život a rozšířit systém vzájemné pomoci. Chceme, aby se významně zvýšila šance na přežití v případě zástavy srdce a zachránil se tak, byť jen jeden, lidský život našich spoluobčanů nebo návštěvníků obce. Z darovaných finančních prostředků a za spoluúčasti financování obce bude tento přístroj zakoupen a umístěn na budově prodejny Jednota, po rekonstrukci pak na hasičské zbrojnici v centru obce. Je na místě poděkovat všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou, moc si toho ceníme.

Je něco, co byste v obci rád změnil?

Přístup a vztahy mezi lidmi. Pochopení sebe navzájem. A co možná nejvíc, tak vstřícné jednání a slušné chování mladých lidí a dětí k starším spoluobčanům, pokora.

Které místo v Kateřinicích máte nejraději, kam byste někoho pozval?

Jedním z mých oblíbených míst je Suchý poldr – místo, které má svůj půvab, kde na vás dýchne pohoda a klid. Umělé zbudovaná nádrž, která výrazně eliminuje negativní dopady dešťových přívalových srážek na místní zástavbu. Její umístění a realizace je provedena tak, že skvěle zapadá do místní zemědělské krajiny. Je to místo oblíbeného zastavení lidí, navštěvované cyklisty i turisty, místo pro skvělou relaxaci v krajině s rozmanitou faunou a flórou. Významnou a také výraznou dominantou obce je budova požární zbrojnice. Sice to není první požární zbrojírna v naší vesnici, ale je první zděnou hasičárnou. Její budova, která se nachází v centru obce od roku 1924, prošla za řadu let několika rekonstrukcemi. Původní budova z roku 1924 s garážemi a věží s jehlancovitou střechou se v 70. letech dočkala razantní přeměny. Jehlancovitá střecha se z důvodu zchátralosti zbourala a střecha byla zarovnána a osazena sirénou, přistavěna byla také místnost pro setkávání spoluobčanů, která slouží i jako společenské zázemí pro samotné hasiče a hasičský sbor. V rámci 110. výročí založení SDH Kateřinice, v roce 1999, se hasičská zbrojnice dočkala rekonstrukce věže. Došlo k obnovení původní jehlancovité střechy a navíc se věž doplnila o věžní hodiny se zvonem. Během této rekonstrukce se do nové střechy také uložily pamětní listiny o obci. Přesto, že tato téměř stoletá budova stále plní svou funkci, je nutné provést její kompletní rekonstrukci, jelikož už skrývá mnoho nebezpečných nástrah, které by někdy mohly ohrozit pohyb v této růžové dominantě obce. Ty aktivnější bych pozval do areálu místního fotbalového hřiště, kde si se svými menšími ratolestmi můžou zahrát na dětském hřišti, ti větší nebo dospělí využít volejbalové či fotbalové hřiště. Pokud to doba a čas umožní, v provozu je zde restaurační zařízení se sociálním zázemím.

Je nějaké místo, kam nerad chodíte?

Pokud je myšleno místo v obci, tak takové místo asi není. Spíš vyhledávám místa, kde můžu relaxovat, a to především psychicky.