Libhošť má za sebou první rok samostatnosti. Jaký to byl rok z pohledu nové obce?

Na tuto otázku se jen velmi obtížně odpovídá několika slovy či větami, a ani já sama jsem ještě od všech těch hektických událostí loňského roku nezískala dostatečný odstup. Pokud bych ale ten první rok naší samostatné existence opravdu chtěla shrnout stručně, tak si myslím, že mohu s plnou zodpovědností prohlásit, že se podařilo chod i provoz obce velmi dobře nastartovat, že našim občanům zůstaly zachovány veškeré dosavadní služby, a dostupnost některých, i zcela nových služeb se jim naopak ještě přiblížila a že jsme se snažili obstarávat obecní majetek s péčí řádného hospodáře a na některých nejpotřebnějších místech již i investovat. Zmíním alespoň výměnu oken a dveří v budově mateřské školy, opravu chodníku mezi mateřskou školou a tělocvičnou či sanaci vlhkého zdiva v místnosti klubovny v budově Fojtství. Také bych chtěla připomenout, že ten první rok naší novodobé samostatné existence byl jedinečný i v tom, že byl současně i rokem, v němž jsme si připomínali šestisté výročí první písemné zmínky o obci Libhošť. Toto významné výročí jsme v součinnosti se všemi ostatními složkami několika úspěšnými akcemi velmi důstojně oslavili.

Na co obzvlášť jste pyšná, že se loni podařilo? A je něco, co se příliš nepodařilo?

K té první otázce bych chtěla poznamenat, že „pýcha předchází pád“. Já se budu naopak snažit, abych nezpychla a byla stále oběma nohama na zemi. Je proto nutné zdůraznit, že všechno to, co se loni podařilo a čeho jsme dosáhli, není zdaleka jen mojí zásluhou, ale výsledkem práce širokého okruhu lidí, zastupitelstvem obce počínaje a členy jednotlivých komisí rady konče, za což jim při této příležitosti vyslovuji velký dík. Ale pokud mohu říct, co si myslím, že se mně osobně loni skutečně podařilo, tak je to především výběr mých nejbližších spolupracovníků, ať již jsou to zaměstnanci obecního úřadu nebo členové rady obce, protože v obou případech se jedná o nesmírně dynamický, akční a schopný kolektiv, kde to navíc i lidsky dobře funguje, což považuji pro celkovou pracovní pohodu za velmi důležité. A nesmím samozřejmě zapomenout na pana místostarostu, protože toho druhého února loňského roku, kdy jsme od správce obce, jmenovaného ministerstvem vnitra, symbolicky „převzali klíče“, jsme v těch prvních dnech a týdnech zůstali skutečně odkázáni jeden na druhého a myslím, že jsme si vždy dokázali vyjít vstříc a vzájemně se podržet a podpořit.

Pokud se týká toho, co se příliš nepodařilo, musím určitě zmínit naše sice zděděné, ale takřka celoroční patálie s prakticky „neslyšitelným“ místním rozhlasem, které se nákupem nové, výkonnější ústředny snad již uspokojivě podařily vyřešit až v závěru roku, či zkoušku ohněm, respektive tedy spíše „zkoušku prvním sněhem“, které jsme museli čelit přímo před Vánocemi, a z pohledu některých občanů nebylo všude včas odhrnuto a dostatečně posypáno.

Jak probíhá vyrovnání s Novým Jičínem a jaká je spolupráce s novojičínskou radnicí?

Proces dělení společného majetku je poměrně složitá a strukturovaná záležitost a z dosavadního průběhu je zřejmé, že jednací týmy obou stran k němu přistupují velmi zodpovědně a korektně. Vzhledem k tomu, že Městský úřad Nový Jičín pro nás nadále zůstává místem, kam si občané chodí vyřizovat spoustu svých záležitostí, je samozřejmě naším velkým zájmem a snahou, aby spolupráce s vedením města i s pracovníky úřadu byla nadále oboustranně vstřícná.

Jaké jsou priority Libhoště pro letošní rok?

Jedním z nejdůležitějších úkolů, které nás letos čekají, je dokončení a schválení strategického programu rozvoje obce, což je dokument, který vychází mimo jiné i z výsledků dotazníkového průzkumu, který jsme mezi občany obce uskutečnili v loňském roce. Tento důležitý dokument vyhodnocuje také investiční priority obce v nejbližších letech, a je nezbytným podkladem pro podávání žádostí o dotace z krajských i státních zdrojů. Dále se obec hodlá plně zapojit do činnosti Místní akční skupiny Regionu Poodří, o. s., jejímž novým členem se s účinností od 1. ledna 2012 stala, a to včetně předložení některých projektů v rámci realizace Strategického plánu LEADER „Poodří plné příležitostí“ v letech 2012 a 2013, a samozřejmě budeme dále pokračovat v úsilí o získání dotace z Ministerstva zemědělství v rámci Programu rozvoje venkova ČR 2007-2013 na realizaci stavby „Kanalizace a ČOV Libhošť 2. etapa“.

Určitě jako starostka obce nasloucháte názorům spoluobčanů. Jaké jsou ohlasy na osamostatnění?

Myslím si, že naši občané již osamostatnění Libhoště berou jako fakt, který většina z nich vnímá pozitivně alespoň pokud to právě z ohlasů mohu posoudit , a ti ostatní jej prostě, s většími či menšími výhradami, přijali. Zajímavá je pro mě ale ta zkušenost, že veskrze pozitivně vnímají osamostatnění naší obce naopak lidé zvenku, kteří možná s větším nadhledem dokážou ocenit ten velký kus práce, který jsme za loňský rok zvládli. Stali jsme se asi i pro zástupce některých dosud váhajících místních částí velkou inspirací, protože nás s žádostmi o předání zkušeností kontaktují členové dalších vznikajících přípravných výborů.

Co byste popřála Libhošťanům do nového roku?

Tak především pevné zdraví, co nejvíce rodinné pohody a pospolitosti, a hlavně taky alespoň kousek toho štěstíčka, protože že to skutečně není klišé, si člověk vždy znovu bolestně uvědomí až s vážnou nemocí či dokonce odchodem někoho blízkého. A protože rok 2012 má být rokem mnohých změn, přála bych svým spoluobčanům, aby tyto změny pro ně byly pokud možno co nejméně nepříznivé, aby se jim v naší obci dobře žilo, a aby se na nás s důvěrou obraceli vždy, když budou potřebovat poradit či pomoci v řešení svých osobních či pracovních záležitostí.