Ladislav Honusek (Občané pro město), starosta Studénky

1) Uplynulo 12 měsíců od voleb. Jaký byl z pohledu města největší úspěch?

Zda jsou to úspěchy v pravém smyslu slova, nevím, ale já považuji za velký přínos pro město, že se v roce 2011 dařilo bez vážných potíží realizovat největší investiční akci v novodobé historii města, kterou je výstavba kanalizace na části území města a s ní spojená čistírna odpadních vod. Další významná investice, podpořená dotací ze SFDI, řeší bezpečnost žáků před školou. Jedná se o úpravu autobusové zastávky a přechodu pro chodce se semaforem s měřením rychlosti. Podařilo se, i přes poměrně velké potíže, dokončit výstavbu relaxačního centra u zimního stadionu, podpořenou dotací z MAS Poodří. Z regionálního operačního programu jsme získali dotaci na demolici dvou zdevastovaných domů a významným počinem bylo převzetí zřizovatelské funkce základní školy od kraje.

2) Co se naopak prosadit (realizovat) nepodařilo nebo nedaří?

Nedaří se nám získat dotaci na rekonstrukci školní jídelny a museli jsme odmítnout dotaci na realizaci cyklistické stezky. Z důvodu nenaplnění příjmové stránky rozpočtu z daňových příjmů jsme bohužel odložili i několik větších oprav a rekonstrukcí.

Dlouhodobým problémem je příchod silného investora do pozemkově zcelené průmyslové zóny. S příchodem krize před třemi lety se tehdejší záměr odložil a zatím není známo, kdy se podaří aktivitu obnovit. Pro město by to mohlo znamenat vytvoření nových pracovních příležitostí.

3) Jaká je spolupráce s opozicí? Projednáváte některé záležitosti společně?

Jako každá opozice, má i ta v našem městě rozdílný názor na některá řešení. Pokud je předpoklad dlouhých projednávání některého problému, řešíme to seminářem před projednáváním v zastupitelstvu. Pravidelně se jedná o projednávání rozpočtu a v uplynulém roce to byl i dlouhodobě řešený problém rekonstrukce vytápění ve čtyřech bytových domech v majetku města.

4) V dnešní době každý šetří, nebo o tom alespoň mluví, kde se dá. Pustila se do úspor také vaše radnice? A jak? Udělali jste například za poslední rok audit úřadu? Pokud ano, s jakým výsledkem?

Šetření pro nás není novým pojmem. Patříme mezi „průkopníky“ v zadávání veřejných zakázek prostřednictvím elektronických aukcí. Toto realizujeme již čtvrtým rokem. Realizovali jsme takto výběr dodavatele elektrické energie a připravujeme výběrové řízení i na dodavatele plynu.

Úspory se dotýkají i personální oblasti. Jen za poslední rok jsme snížili počet zaměstnanců úřadu o čtyři a samozřejmostí je maximální využívání prostředků výpočetní techniky, a to jak na vlastním úřadě, tak i samosprávou. Personální audit jsme nerealizovali. Vzhledem k velikosti úřadu si stačíme s vlastním hodnocením.

5) Jaké jsou primární kroky města v novém roce?

V roce 2012 je naším nejvýznamnějším úkolem dokončení investiční akce kanalizace a čistírny odpadních vod a jejich uvedení do zkušebního provozu. Současně budeme realizovat již výše zmíněnou demolici, na kterou máme dotaci, a budeme pokračovat v realizaci dlouhodobého záměru úprav přechodů pro chodce, a to na ulici Mírová, včetně autobusového zálivu a zastávky. Za významnou považuji rovněž přípravu investiční akce, kterou jsme zahájili společně s Českými drahami. Dokončujeme projektovou přípravu tak, abychom byli připraveni pro podání žádosti o dotaci, a v případě úspěchu předpokládáme zahájení realizace ještě v roce 2012. Touto akcí bychom chtěli zlepšit dostupnost našeho nádraží, a to jak pro automobilovou (parkoviště), tak pro autobusovou dopravu (nástupní ostrůvky, nový příjezd), pro pěší i cyklisty.

Vypořádat se při tom budeme muset s nepříznivou prognózou daňových příjmů.

Karel Polák (KSČM), opoziční zastupitel a bývalý místostarosta

1) Jak se vám spolupracuje s vládnoucí koalicí?

Vzhledem k tomu, že jsem v zastupitelstvu více než 20 roků, se mi s jakoukoliv koalicí pracuje velmi dobře.

2) Z pozice opozice, podařilo se vám něco prosadit z volebního programu?

Volební programy většiny politických stran jsou na obcích shodné. Všichni chceme mít opravené cesty, chodníky, upravenou zeleň atd., takže všichni usilujeme o to, aby se občanům ve městě žilo dobře.

3) Jak hodnotíte práci současného vedení města?

Současné vedení města se snaží občanům co nejvíce zpříjemnit bydlení. Záporem je dle mého názoru výstavba parkoviště na ulici Beskydská, hlavně zpoplatnění parkování na části parkoviště. Občané toto zpoplatněné parkování během dopoledne nevyužívají, parkují přes ulici před Penny Marketem, kde je parkování zdarma, a proto si myslím, že tato nemalá investice nesplnila očekávání občanů.

4) Co je podle vás pro město v následujícím roce prioritou?

Prioritou v letošním roce je dokončení čističky odpadních vod a kanalizace na území města.

5) Jak si představujete budoucnost města po skončení volebního období?

Myslím si, že i v dalším volebním období budou zastupitelé pokračovat v tom, co současné zastupitelstvo započalo, a budou se řídit dlouhodobou koncepcí, kterou schválilo zastupitelstvo města.