V týdeníku Rozkvět z 19. října byla na titulní straně Zpráva z jednání rady ONV, zajímavější byl kritický text na straně následující s názvem Problémy stranických organizací KSČ. Jeho autor, jenž se podepsal E. B., informoval o průběhu probíhající výroční členské schůze strany hodnotící svou činnost.

Ta je podle autora v ZO nelehkou záležitosti, obzvláště, když se týká organizace, která působí v místě bydliště, jako třeba na sídlišti v Novém Jičíně. Tam se 25. září se konala výroční schůze ZO KSČ č. 18. Hlavní zpráva obsahovala velmi rozsáhlou hodnotící činnost této organizace a s kritickým pohledem se dotkla i několika závažných problémů.

„To, co se nám daří, dovede každý přijmout, někdy ani nevíme, že když se nevyskytne základní problém - jaká práce a úsilí se skrývá za dobrým výsledkem. Proto je třeba umět ocenit, poděkovat a pochválit ty, kteří se snažili své úkoly plnit. Na druhé straně bylo ve zpravě kriticky poukazováno na to, v čem je třeba přidat, co zlepšit a kde jsou slabá místa v angažovanosti komunistů v místě bydliště. Hlavně registrovaných členů, kde je nutné hledat další spolupracovníky, aby se nato společná práce dařila. Velký problém vidíme v tom, že registrovaní členové se snaží především na svém pracovišti – je to snadnější, některé záležitosti je možné vyřešit mnohdy v pracovní době a hlavně, o jejich činnosti se ví. Kdežto v místě bydliště? Tam odmítají jakoukoliv funkci a mnohdy se o nich ani neví, že jsou členy strany. Kde je tedy jejich hrdost na členství, jaký je jejich příklad? O jejich účasti na schůzích ani nemluvě. Kdyby jen komunisté přišli na schůzi – máme sály plné,“ tlumočí mimo jiné autor textu.

Svazáci byli plní elánu

O konkrétních činech, které chystali na nadcházející období, v Rozkvětu informovali členové Výboru ZO SSM ONV Nový Jičín.

„V nedávném období hodně organizací směřovalo a gradovalo svoji činnost na počest konání XIII. SFMS (Světový festival mládeže a studenstva – pozn. red.) v KLDR.

V současnosti jde mimo jiné o to, aby nenastal útlum, vakuum, vyčerpanost, ale aby život jednotlivých organizací pokračoval v nekonečném procesu rozvíjení činností. Aby organizace i členové žili tím, co je zajímá a co je prospěšné a přínosné pro ně i okolí. I v následném období lze činnost motivovat celospolečenskými dominantami a událostmi jako například s orientací k celostátní konferenci SSM atd.

Základní organizace SSM ONV Nový Jičín si vytyčila 18 konkrétních úkolů na počest konání XVIII. sjezdu, které dávají bodový přehled o naší činnosti se zaměřením na oblast sportovní, kulturní a pracovní iniciativy.

Všechny konkrétní úkoly typu:

- zorganizujeme již 3. ročník „Vánočního turnaje ve volejbalu 1989
- uspořádáme v J-klubu III. Ročník ukázek dovedností a znalostí svazáků okresu Nový Jičín
- překročíme socialistický závazek naší ZO ve sběru druhotných surovin alespoň o 300 kilogramů

a další úkoly se zavazujeme splnit do 30. června 1990. Jak vidno, i nadále chceme držet zásadu, že činnost naší základní organizace SSM bude pestrá, přitažlivá a závažná,“ slibovali členové výboru.

Nová prodejna vznikla v akci Z

Dne 3. října byla ve městě Příboře otevřena nová prodej na „Zeleniny“. Slavnostního okamžiku otevření se tehdy zúčastnili zástupci stranických i státních orgánů města a okresu a také zástupci s. p. Zelenina Nový Jičín. Jak informoval týdeník Rozkvět, prodejna byla stavěna formou investiční akce „Z" Městského národního výboru v Příboře. Samotná stavba byla zahájena v měsíci květnu letošního roku a po pěti měsících byla ukončena a předána do užívání s. p. Zelenina.

Na stavbě bylo odpracováno celkem 4536 brigádnických hodin. Byla vytvořena hodnota díla ve výši 2 055 000 Kčs, finanční náklad činil 1 597 000 korun. Stavbu dodavatelsky zabezpečoval Agrokombinát JZD Slušovice.

„Věříme všichni, že tato nová prodejna zkvalitní ve městě stávající obchodní síť, zvýší kulturnost prodeje a svými dobrými výsledky přispěje ke spokojenosti občanů města Příbora. Poděkování okresních a městských orgánů patři všem, kdo svým úsilím a pracovní iniciativou pomohli při její realizaci,“ zněl vzkaz podepsaný Městským národním výborem v Příboře.

Cestování za vojáky

Podzim roku 1989 patřil, stejně jako dlouhá léta předtím, také vojenským přísahám. Aby se příbuzní mohli dostat za svými novopečenými obránci vlasti, vyšel jim vstříc podnik ČSAD. „Rodičům vojáků kteří narukovali v říjnu 1989 a skládají přísahu 28. 10., 4. 11., nebo 5. 11. 1989

Není pro všechny jednoduché se dopravit do místa vzdáleného i více než 400 km a ubytovat se. Proto ČSAD organizuje pro rodinné příslušníky zájezdy do Aše, Boru u Tachova (Vysočany), Českého Krumlova (Boletice), Chebu, Janovic nad Úhlavou, Nýrska (Domažlice), Stříbra, Suchdolu nad Lužnicí (Č. Budějovice), Tábora, Tachova a Vimperku, vždy den před přísahou s odjezdem v dopoledních hodinách, příjezd večer kolem 18.00 hodin, ubytování 2krát a odjezd den po přísaze odpoledne.

Informace obdržíte v každé informační kanceláři ČSAD Ostrava naproti ÚAN od 10. 10. do 25. 10. 1989, pro přísahy s termínem až 4. a 5. 11., do 1. 11. od 9.00 hod. Do 17.30, a v sobotu mimo 28. 10. od 8.00 do 12.00 hod. Další informace podá ČSAD Nový Jičín, telefon 217 22,“ vzkazoval Referát osobní dopravy ČSAD Nový Jičín. Zparcoval Ivan Pavelek