ZÁMEK V BÍLOVCI

Ohrožen: Celek.
Anotace: Zámek je velmi hodnotnou renesanční architekturou ze 16. století, rozšiřovanou a upravovanou v 18. století, s úpravami zejména v interiéru po roce 1945. Ohradní zeď s bránou je původní součástí areálu zámku ze 16. století, obnovena v 18. století a po roce 1945. Část zámku je využívána jako archív, zbývající část je bez využití.
Stav: Zámek je v relativně dobrém technickém stavu. Závady jsou spojeny především s absencí běžné údržby, lokálně opadávají fasádní nátěry a omítky, v suterénu jsou problémy s vlhkostí.
Vlastník – město Bílovec: Podle starostky Bílovce Sylvy Kováčikové stav zámku není až tak zoufalý. „Nevím, proč se ocitl na tom seznamu. Ještě loni tam byl archiv. Ten objekt je velmi dobře postavený a založený,“ zmínila se starostka Bílovce Sylva Kováčiková a dodala, že zámek v posledních letech nikdy nebyl zcela opuštěný. Navíc město zhruba před deseti lety dělalo práce kolem základů zámku a v nejnižším podlaží sanovalo omítku. „Děláme vše pro to, abychom našli strategického partnera, který by objekt koupil a začal jej nějak využívat,“ doplnila starostka.

KOSTEL SVATÉHO VALENTINA V BRAVANTICÍCH

Ohrožena: Část památky.
Anotace: Sousoší Olivetské hory. Velmi kvalitní ikonograficky ojedinělé barokní sousoší z 1. poloviny 18. století.
Stav: Podstavec s reliéfy je staticky narušený, spáry jsou doširoka rozestoupené, hrozí zřícení. Samotný kamenný materiál sousoší je v dobrém stavu.
Vlastník – Římskokatolická církev: Stav sousoší je skutečně havarijní, narušena je socha i kamenné desky. Oprava by stála až 200 tisíc korun. Finance však nemáme. O sousoší ale projevila zájem obec, která má zájem sochu umístit ve středu obce. Pokud by ji opravila, jsme ochotni jednat o případném věnování sousoší obci.

ZÁMEK V BRAVANTICÍCH

Ohrožen: Celek.
Anotace: Jedná se o zámecký venkovský areál, zahrnující zámek č. p. 1 (tzv. nový zámek) – raně barokní architektura ze 17. století se starším renesančním jádrem, zámek (tzv. starý zámek) – čtyřkřídlá architektura renesančního základu, zhodnocená v raném baroku, s průčelím upraveným na začátku 19. století a zbytky vodního příkopu kolem zámku, dále zámecký park, barokní sochy z poloviny 18. století – socha sv. Jana Nepomuckého a socha sv. Františka, a kamenný most.
Stav: Budova tzv. starého zámku je značně zchátralá, jsou zde problémy s vlhkostí, chybějí střešní svody, jsou opadány části omítek a štukových prvků, v arkádách chybí omítky úplně, atd. Budova tzv. nového zámku je zchátralá, potřebuje údržbu. Část budovy tzv. starého zámku by se měla v nejbližší době rekonstruovat (rekreační a hotelové zařízení), nové využití by měl mít i tzv. nový zámek. Areál parku je zdevastovaný, vyžaduje celkovou obnovu, v části parku postaveny rodinné domy. Kamenný most byl značně poškozen povodněmi v loňském roce, velká část mostu byla zřícena, zůstalo jen torzo jednoho oblouku mostu, jenž je značně staticky narušené.
Vlastník – soukromá firma: do uzávěrky vydání se nepodařilo zjistit názor majitele.

KAPUCÍNSKÝ KLÁŠTER VE FULNEKU

Ohrožena: Část památky.
Anotace: Raně barokní jednopatrový komplex kláštera s kostelem sv. Josefa z let 1674 - 1683 a zahradou, který v obraze města vytváří protějšek k zámeckému areálu. Bývalý kostel je v současné době využíván jako multifunkční objekt (výstavní prostor, koncertní sál), objekt kláštera je bez využití.
Stav: Klášter je v havarijním stavu - je velmi staticky narušen, jsou zde propadlé stropy, zřícené klenby, chybějí výplně otvorů, omítky jsou opadané, apod. Klášter byl v roce 2006 zajištěn provizorním zastřešením, které má zabránit dalším destrukcím působením klimatických vlivů. Zahrada je zanedbaná.
Vlastník – Moravskoslezský kraj: Vlastnictví Kapucínského kláštera a kostela sv. Josefa ve Fulneku přešlo na Moravskoslezský kraj v roce 2003 z Okresního úřadu v Novém Jičíně. Obě tyto významné nemovité kulturní památky byly ve značně zdevastovaném stavu a celý areál byl zařazen mezi nejohroženější památky v České republice. Kraj proto hledal možnosti, jak zabránit dalšímu znehodnocování a zpracoval projekt s názvem Rekonstrukce areálu Kapucínského kláštera ve Fulneku, který byl rozdělen na dvě etapy týkající se kostela sv. Josefa a Kapucínského kláštera. Ke spolufinancování z prostředků Evropské unie byla schválena první fáze oprav - rekostrukce a oprava kostela sv. Josefa ve Fulneku. Projekt byla realizován od března 2005 do července 2006. Slavnostní znovuotevření kostela sv. Josefa proběhlo 13. července 2007. Vynaložené náklady na obnovu celého areálu, tedy kostela i kláštera, v letech 2003 - 2006 přesáhly částku 102 milionů korun. Co se týče samotného areálu Kapucínského kláštera, je v současné době zpracováván projektový záměr pro financování ze strukturálních fondů Evropské unie.

ZÁMEK VE FULNEKU

Ohrožen: Celek.
Anotace: Jedná se o původně středověký hrad, přestavěný v 16. století na renesanční zámek, který prošel barokní přestavbou s nadstavbou 3. patra a zastřešením věže z roku 1633. Konečná úprava zámku je po požáru roku 1801. Velkorysá zámecká dispozice se stavebním vývojem od 13. století sestává z horního zámku na vrcholu a barokního dolního zámku, vzniklého přestavbou původní fortifikace s baštami. Areál dále dotváří zámecký park se zahradními pavilony a domkem zahradníka.
Stav: Objekty horního a dolní zámku jsou zchátralé vlivem zanedbané údržby. V havarijním stavu jsou zejména klempířské prvky (okapy, svislé svody), výplně okenních a dveřních otvorů, oboje v některých částech zcela chybí, a klenby dolního zámku, které jsou zcela degradované nevhodnou torkretáží, cihelné i kamenné zdivo těchto kleneb se rozpadá. Dále opadává fasádní omítka, apod. Zámecký park je udržovaný.
Vlastník – soukromá osoba: Rostislav Špaček, žijící již dlouhá léta v USA. Zámek získal po mnohaletých soudních tahanicích kvůli jeho občanství až teprve nedávno. Objekt fungoval za války jako sídlo místního gestapa, po válce jej na chvíli vlastnil poslanec Jaromír Špaček. Pak tam byl domov mládeže, vojáci a v osmdesátých letech v zámku vznikly sklady civilní obrany, později sklady zeleniny. Na lepší časy se začalo blýskat v roce 1996. „Tehdy do zámku investovaly Vítkovice kolem třiceti milionů korun. Udělala se střecha, statika, ale přišly restituce a byl konec,“ vzpomínal správce zámku Milan Pavlonka. Na zámku ještě fungovala pila, za Pavlonkova správcování se podařilo alespoň zvelebit a upravit zahradu a altány. V podzámčí nechalo město vysadit květiny. Špaček poté, co získal zámek definitivně v restituci, navzdory slibům, přestal mít o jeho další zvelebování zájem. Možná kvůli vysokému věku. Nyní se jeho právníci snaží objekt prodat, ale první dražba byla neúspěšná.

ZÁMEK V NOVÉ HORCE

Ohrožena: Část památky.
Anotace: Barokní socha sv. Jana Nepomuckého se zbytky polychromií dobré výtvarné úrovně z 2. poloviny 18. století.
Stav: Povrch kamene podstavce je degradovaný, modelace již není znatelná, socha má několik trhlin v hmotě kamene, hrozí odlomení částí sochy.
Vlastník – Moravskoslezský kraj

VILA JANA HÜCKELA V NOVÉM JIČÍNĚ

Ohrožen: Celek.
Anotace: Dům patří mezi přepychová rodinná sídla podnikatelů Hückelových. Novorenesanční, jednopatrová, zděná architektura postavená v letech 1880-82 podle projektu vídeňského architekta Otto Thienemanna. Později zásahy dílčího charakteru. V interieru se nacházejí malby E. Veitha. Dům je půdorysně i objemově shodný se svým zrcadlovým protějškem - domem čp. 857. Domy vystavěné na terénní vlně jsou v parteru doplněny hodnotnou zahradní úpravou, za vilami je založen rozsáhlý přírodně krajinářský park.
Stav: Stavební stav domu se neustále zhoršuje. Objekt přestal být využíván a je nedostatečně chráněn před vnikáním cizích osob a devastací. Odcizení a poškození okapních svodů mělo za následek zavlhání zdiva a dalších konstrukcí. Je zde velké nebezpečí dalšího poškozování dochovaného interiérového vybavení případně napadení konstrukcí dřevokaznými houbami.

VILA AUGUSTA HÜCKELA V NOVÉM JIČÍNĚ

Ohrožen: Celek.
Anotace: Dům patří mezi přepychová rodinná sídla podnikatelů Hückelových. Novorenesanční, jednopatrová, zděná architektura postavená v letech 1880-82 podle projektu vídeňského architekta Otto Thienemanna. Později zásahy dílčího charakteru. V interieru se nacházejí malby E. Veitha. Dům je půdorysně i objemově shodný se svým zrcadlovým protějškem - domem čp. 856. Domy vystevěné na terénní vlně jsou v parteru doplněny hodnotnou zahradní úpravou, za vilami je založen rozsáhlý přírodně krajinářský park.
Stav: Stavební stav domu se neustále zhoršuje. Objekt přestal být využíván a je nedostatečně chráněn před vnikáním cizích osob a devastací. Odcizení a poškození okapních svodů mělo za následek zavlhání zdiva a dalších konstrukcí. Je zde velké nebezpečí dalšího poškozování dochovaného interiérového vybavení případně napadení konstrukcí dřevokaznými houbami.
Vlastník – Moravskoslezský kraj: Zastupitelstvo kraje 20. ledna 2007 rozhodlo o prodeji nemovitostí formou veřejné dobrovolné dražby prostřednictvím dražební společnosti NAXOS OSTRAVA, a.s. Přesný termín dražby ještě nebyl stanoven, ale předpokládá se konec měsíce dubna, přesně 24. dubna 2008. Nejnižší podání bylo stanoveno ve výši 70 procent odhadu předmětu dražby, nejméně však ve výši 8,05 milionů korun. Kraj se snaží již delší dobu o prodej těchto nemovitostí hlavně z důvodu potřeby velké finanční částky na opravu této kulturní památky. Jakákoliv oprava nebo rekonstrukce památky je pod přísným dohledem památkářů, což dílo prodražuje.

VENKOVSKÁ USEDLOST NA NÁDRAŽNÍ ULICI VE ŠTRAMBERKU

Ohrožen: Celek.
Anotace: Přízemní roubený dům z konce 18. století, existence domu na tomto místě doložena již k roku 1659. Dům na obdélném půdoryse stojí ve svahu na vysoké omítané kamenné podezdívce, štítem orientovaný k cestě. Dům tvoří v přední části roubená stavba, v závěru pravého okapového průčelí vyzděná z nepálených cihel, a v zadní části pozdější zděná přístavba postavena v průběhu 1. poloviny 19. století. Přístavba poněkud předstupuje z roviny levé okapové strany domu. Přední a zadní část je rozlišena i výškou sedlové střechy, která je u zadní části výše položena. Na rozmezí obou částí dvě komínová tělesa. K závěru domu přiléhá kůlna. Přední roubená část domu má srubovou konstrukci tvořenu z přitesaných trámů. Nároží jsou spojena přeplátováním za použití rybinového spoje. Uliční štítové průčelí je v podezdívce prolomeno dvěma úzkými průduchy a v pravé krajní ose vstupem do suterému. Zvýšené přízemí je prosvětleno dvěma dvoukřídlými zdvojenými okny, štít sedlové střechy kryté lepenkou prolomen větracím otvorem ve tvaru čtyřlistu. Deštěný štít s olištěnými spárami je zakončen u paty podlomenicí a ve vrcholu kabřincem. Pravá okapová strana v závěru prolomena malým obdélným otvorem, z levé strany je jedno okno členěné do osmi tabulek a v závěru vstup přes jednokřídlé dřevěné rámové dveře. Vstup kryje z pohledu od ulice deštěný přístavek, navazující zastřešením na rovinu střechy domu. Vstup vede do síně dlážděné kamennými plotnami. V síni se při zadní hranici domu nacházel unikátní dispoziční i stavebně technickým prvek - černá kuchyně zaklenutá stoupající valenou klenbou. Ze síně se vstupuje napravo do prostorné jizby s trámovým záklopovým stropem. Hrany trámů seseknuty. Podlaha palubová. Nalevo se vstupuje do mladší přístavby zděné z cihel. Na levé okapové straně přístavba prosvětlena původně dvěma okenními otvory, nyní jedním trojdílným oknem. Na konci levé strany domu vstup do kůlny.
Stav: Stavebně - technický stav objektu je vlivem zanedbání pravidelné údržby havarijní, statika objektu byla narušena. Zděná část objektu zbořena, stav dřevěných konstrukcí je rovněž havarijní.
Vlastník – soukromá osoba: Vlastníkem je provozovatel štramberského a havířovského arboreta Petr Pavlík. „Mám s tím určitý záměr, vše je však otázkou financí,“ uvedl vlastník, podle kterého by šla rekonstrukce objektu až do dvou milionů korun. „Na špatném stavu objektu se před třemi roky podepsala i dlouhá zima. Chci to dát do pořádku,“ ujistil majitel, který objekt koupil před pěti lety. Na žalostný stav nemovitosti vlastníka upozorňovalo i město. „Provedli jsme šetření, pan Pavlík se k němu nedostavil. Vyzvali jsme jej, aby objekt oplotil a zabezpečil brankou kvůli vstupu nepovolaných osob. Není na něho žádná páka,“ sdělila starostka Štramberka Věra Michnová. „Řešení stavu jeho domu, zapsaného do seznamu kulturních památek ministerstva kultury, by měli především řešit orgány zabývající se památkovou péčí,“ dodala starostka.