Událostmi z Prahy ze 17. listopadu se věnoval jediný článek s všeříkajícím nadpisem Proti napětí a destabilizaci. V textu stálo, že v pondělí 20. listopadu se uskutečnil přední funkcionářský aktiv okresu Nový Jičín, který se zabýval situací, která vznikla v posledních dnech v našem hlavním městě Praze. Byla přijata nezbytná opatření k zabránění rozvíjení těchto negativních tendencí ve společenském životě v naších podmínkách. Z aktivu byl zaslán dopis ÚV KSČ tohoto znění:

„Vážení soudruzi, plně podporujeme kurs nastoupený ÚV KSČ a jsme odhodláni jej rozvíjet. Rozhodně se stavíme proti těm silám a skupinám, které se snaží naše úsilí narušovat a mařit. Odsuzujeme nejrůznější nátlakové akce, které vytvářejí napětí a destabilizaci. Především odsuzujeme metody manipulace s mladou generací a kulturní frontou.

S plnou odpovědností prohlašujeme, že vše, co jsme za dlouhá léta vybudovali, si nedáme rozvracet.“ Účastníci funkcionářského aktivu v Novém Jičíně.

To týdeník Tatrovák z pátku 24. listopadu se dění na Národní třídě a v okolí věnoval mnohem více. Zveřejnil Prohlášení účastníků politickohospodářského aktivu kombinátu Tatra k vývoji situace, v němž mimo jiné stojí: „Cesty, které nám chtějí vnutit signatáři Charty 77 a některé skupiny intelektuálů při zneužívání mladé generace k prosazování svých zájmů, nepovažujeme za odpovídající zájmům celé společnosti.“

Nesouhlas s provokacemi, pod takovým titulkem vyšlo prohlášení tatrovácké závodní jednotky Lidových milicí. „…K současné politické situaci v souvislosti s nepokoji, které začaly v Praze po pátku 17. listopadu minulý týden, podali informace zástupce velitele Jan Pařenica a náčelník okresního štábu LM R. Janáč. Informovali o snahách narušovat pořádek, vyvolávat nedůvěru k činnosti vlády i o otevřených výzvách k útokům na KSČ, Lidové milice a další.

V této souvislosti věnovali všichni příslušníci mimořádnou pozornost informacím z denního tisku, který měli k dispozici od časných ranních hodin. V diskusích především nesouhlasili se stávkami, které by znamenaly podkopáváni naší ekonomiky a v důsledku by vedly ke sníženi životní úrovně a zpomaleni přestavby. V odpoledních hodinách pak všichni přítomní svým podpisem vyjádřili souhlas s rezolucí, která byla odeslána ÚV KSČ. Mimo jiné se v ní píše: „Nesouhlasíme s provokacemi, útoky proti KSČ' a Lidovým milicím". V neformálních diskusích převládl názor, že existující problémy a rozpory by se rozhodně neměly řešit násilím, ale jednáním a politickými pro-
středky.“

R. Kahánek