Týdeníky Rozkvět a Tatrovák z období po 27. listopadu 1989 jsou důkazem názorové rozpolcenosti tehdejší společnosti. Například Rozkvět z 30. listopadu uveřejnil jako první zprávu Provolání okresního výboru KSČ Všem občanům.

„…Nelze vyvolat anarchii, stavíme požadavek zajištění plynulého chodu v podnicích, závodech, institucích, obchodu, službách, zdravotnictví a dopravě. Je třeba si odpovědět na otázku v každém pracovním kolektivu, v jakém zájmu a kdo stojí za změnu politickou kampaní, kdo ji veřejně u nás v okrese rozdmýchává a podporuje a pak pochopíme i své místo v tomto procesu. Obracíme se na vás všechny, bez rozdílu názorů a přesvědčení – konejme a jednejme na základě vlastního rozumu a mějme na paměti osud našich dětí a celé země,“ sdělovali členové a kandidáti OV KSČ a OKRK (okresní kontrolní a revizní komise – pozn. red.) KSČ Nový Jičín.

Ještě razantnější výzvu nechali zveřejnit členové ZO KSČ okresního soudu v Novém Jičíně. Mimo jiné v ní píší: „V nynější složité situaci se musíme spojit se všemi poctivými občany, kterým jde o socialismus. V čele nechť stojí členové strany, podporující opravdově nové vedení a nezbytné se spojit s těmi, kteří museli opustit po roce 1968 řady KSČ a nyní společně s námi jsou ochotni jít do boje za socialismus….“
A zcela jasně dali najevo, na čí straně stojí, příslušníci a občanští pracovníci OS SNB Nový Jičín (dnešní Policie ČR – pozn. red.).

„My komunisté, svazáci i ostatní příslušníci a občanští pracovníci OS SNB Nový Jičín jsme znepokojeni současným vývojem politické situace v naší socialistické republice. Máme na mysli především to, jak se protisocialistickým silám podařilo zmanipulovat naše občany, především mladé lidi a jak velké pole působnosti se tím naskýtá na shromážděních v Praze. Otevřené výpady proti socialistickému státnímu zřízení, komunistické straně a její vedoucí úloze ve společnosti, ale také proti Sboru národní bezpečnosti vyhrocují už tak složitou situaci. V této souvislosti je nutno si uvědomit, že to byla právě složka SNB, která se v těžkých bojích s nepřátelskými a kriminálními živly v poválečném, poúnorovém i posrpnovém období zasloužila o klid a pořádek, který naše společnost ke své prosperitě potřebuje…,“ stálo mimo jiné ve zveřejněném textu.

V tisku se objevila diskuze

Rozkvět, který vyšel 7. prosince měl titulní stranu ještě stále ve starém duchu – obsahovala zprávy s nadpisy Zasedalo plénum OV SSM, Zpráva z mimořádného zasedání rady ONV, Za akční program KSČ, v dolní části titulky pak byl text s nadpisem Co je a není Občanské fórum, který informoval o vzniku Občanského fóra v Novém Jičíně a jeho vizích. Strana 3 týdeníku Rozkvět poprvé měla nadpis Diskusní tribuna. Městský národní výbor Odry hlásil, že ve městě je zajišťován každodenní život a že jsou si vědomi, že jen prací mohou přispět k zajištění klidu, který všichni tolik potřebují. Jedna ze základních organizací KSČ sice vyjádřila podporu požadavkům studentů a dořešení politické odpovědnosti za zásah ze 17. listopadu 1989, ale zároveň uvedla:

„S požadavky Občanského fóra, které jsou tendenčně zaměřeny na likvidaci socialistického zřízení, nesouhlasíme.“ Jako jeden z mála vyjádřil podporu tehdejšímu dění Václav Dostál, elektrikář z Vagonky Studénky, jenž uvedl, že souhlasil s generální stávkou, neboť do tehdejší doby sdělovací prostředky nepředávaly veřejnosti objektivní informace.

Začátek konce milicí

Týdeník Tatrovák z 8. prosince zveřejnil na titulní straně v pravém dolním rohu malinkou, zato důležitou informaci. Měla nadpis Zbraně převezeny.

„Na základě rozkazu hlavního velitele Lidových milicí byl po dohodě s ministerstvem národní obrany tak, jako v celém státě, předán v průběhu soboty a neděle i z naší jednotky LM veškerý výzbrojní materiál a munice do skladu Československé lidové armády. Jak uvedl mluvčí předsednictva ÚV KSČ, jde o potvrzení závazku, který vyhlásilo nové vedení KSČ, že při řešení současné politické situace nebude použito mocenských prostředků strany,“ stálo v oznámení.