Rozkvět, týdeník Okresního národního výboru v Novém Jičíně, který vyšel 22. února věnoval poměrně velký prostor zprávě delegátů, kteří se zúčastnili konference pionýrských pracovníků, celá strana číslo 4 obsahovala druhou část rozhovoru s náčelníkem okresní správy SNB, velký prostor dostala problematika přejmenování některých ulic v Novém Jičíně.

V oznámení o nových názvech ulic stálo, že ve smyslu platných zákonů schválilo Plenární zasedání Městského národního výboru v Novém Jičíně dne 14. února 1990 přejmenování ulic. „Jedná se o tyto ulice se změny názvů: ulice N. Belojanise - nový název ulice Štefánikova, ulice Rudé armády - nový název ulice Dolní Brána, ulice Gottwaldova - nový název ulice Divadelní, ulice Švermova - nový název K nemocnici, ulice 25. února - nový název ulice U Grasmanky, alej Pionýrů - nový název Svojsíkova alej, Označení bude provedeno do 15. března 1990.

Upozornění podnikům, organizacím a závodům na území města bylo zasláno. I přesto se na ně obracíme se žádostí, aby tyto změny byly zaregistrovány a v dalším styku uváděny. Touto cestou informujeme i širokou občanskou veřejnost. Občané bydlící na uvedených ulicích budou postupně vyzvání městským národním výborem, aby se dostavili na ohlašovnu MěstNV s občanskými průkazy k provedení záznamu o změně názvu (je možné a hude vhodné vzít OP pro všechny rodinné příslušníky),“ uvedl tehdejší vedoucí odboru organizačních a vnitřních věcí Kamil Joska

Proč právě tak?

Přejmenování přineslo různé reakce. V rozsáhlém textu na titulní straně kritizoval Bohumír Kuba, člen koordinačního výboru federálního ÚV československého svazu protifašistických bojovníků skutečnost, že Gottwaldova ulice nedostala původní název Americká, jak navrhoval, nýbrž Divadelní. Postup rady MěstNV Nový Jičín při jednání o názvech ulic nazval nedemokratickým.

Nové pojmenování jedné ulice nepovažoval za šťastné ani pisatel Radislav Michný:
„Na radnici jsem si přečetl návrh na přejmenování některých ulic v našem městě. Zarazilo mne necitlivé přejmenování ulice Švermova na ulici K nemocnici. Název K nemocnici mi připadá jako ulička mezi domky nebo přes pole, která k něčemu (nemocnici) směřuje. Zatím se jedná o výpadovou ulici z města, kterou navrhovaný název úplně degraduje. Zajímalo by mne, proč se tu neponechal historický název Horní brána, když se už na straně druhé ulice Rudé armády pojmenovává na původní Dolní bránu. Měl by se dát větší prostor pro občany Nového Jičína, aby si své ulice v městě pojmenovali sami nebo, aby k návrhům vyjádřili se demokratickým způsobem.“

O jednáních s veliteli sovětské vojenské posádky ve frenštátských kasárnách informoval v Rozkvětu tehdejší člen frenštátského Občanského fóra Karel Míček.

Odchod se blížil

„Přes zdánlivý klid, pramenící z nedostatečné publicity vykazuje Občanské fórum a rekonstruovaný MěstNV ve Frenštátě p. R. v souvislosti s odsunem sovětských vojsk značnou aktivitu. Všechno začalo výzvou OF, zveřejněnou v rozhlasovém vysílání OF k okamžitému zahájeni odchodu rodinných příslušníků sovětských vojáků, zaslanou rovněž ministru zahraničních věcí Jiřímu Dienstbierovi dne 17. 1. 1990. Dále ostravská televize odvysílala v Severo moravském magazínu záběry z výcvikových a ubytovacích prostorů posádky se závěrečným slovem mluvčího OF pana Dalibora Norského. Pan Dalibor Norský se rovněž za OF jednoznačně vyjádřil na národním rozhlasovém okruhu pro odchod cizích vojsk z celého území republiky do svobodných voleb. Dne 6. 2. 1990 se uskutečnila schůzka zástupců OF, MěstNV s veliteli tankové a dělostřelecké jednotky Sovětské armády. Celé jednání bylo snímáno videokamerou a lze konstatovat, že proběhlo konstruktivně. Sovětští důstojníci nás seznámili s harmonogramem odsunu (cca 2 měsíce), ujistili nás, že hodlají dat do pořádku prostory střelnice a hospodářských budov (vepřín, kravín), na což bude dohlížet komise MěstNV v čele s předsedou. Tvrdili dále, že byty (226) předají v pořádku, na což mají ustavenou svou vlastní komisi, která vše zkontroluje ještě před oficiálním komisionálním předáním s účasti KVUSS Olomouc. Sovětská strana vyslovila přání realizovat odsun v poklidu, bez zbytečných emocí, aby obyvatelstvo nevzpomínalo pouze ve zlém. Zástupci OF a MěstNV slíbili toto přáni občanům tlumočit, ovšem bez záruk, neboť vykupováni zboží v obchodech a mnohé trestné činy sovětských vojáků (krádeže, loupeže) jsou předmětem vzrušených diskusí,“ uvedl mimo jiné Karel Míček.