„I když Kopřivnice nestojí přímo u velkých průmyslových aglomerací, její obyvatelé dýchají znečištěný vzduch,“ vyplývá z vyhodnocení kvality ovzduší v okolí města. Podle analýzy neznečišťují vzduch tolik průmyslové podniky, které dokonce míru znečištění v minulém roce omezily. Naopak se na znečišťování stále více podílí doprava a lokální topeniště. Město však nemá žádné páky na to, jak by mohlo zbránit znečisťování domácími topeništi. Legislativa totiž neumožňuje vstup do domů fyzických osob za účelem kontroly spalování. Radnice proto vsadila alespoň osvětu a dostupnost informací.

„Jelikož je ekologické chování nás všech základním předpokladem trvale udržitelného rozvoje, snaží se město přispět k osvětě v této oblasti,“ uvedla tisková mluvčí kopřivnické radnice Lucie Petříčková a dodala, že za finanční podpory Moravskoslezského kraje spustilo město na svých internetových stránkách informační systém o životním prostředí.

Hlavním cílem elektronického interaktivního systému je poskytnout občanům ucelené informace o stavu životního prostředí v Kopřivnici, ale také nabídnout možnost aktivně se podílet na zlepšování jeho stavu. Občané se zajímavými podněty k problematice ochrany ovzduší, správy zeleně či ochrany zvířat mohou navštívit internetové stránky http://zivotniprostredi.koprivnice.org/. „Tady kromě aktuálních informací, veškerých formulářů, harmonogramů a odkazů najdou také kontakty na zaměstnance radnice, kteří zodpovídají za jednotlivé oblasti. Navíc mohou zájemci na stránkách umisťovat komentáře, diskutovat s ostatními nebo se zapojit do nejrůznějších anket,“ popsala mluvčí Petříčková a doplnila, že nový systém je součástí strategického plánu města a Plánu zdraví a kvality života, který vychází z projektu Zdravé město a MA 21. „Přínosem této osvěty a přístupu k informacím by měl být nárůst ekologického smýšlení a osobní zodpovědnosti občanů i podnikatelů za stav životního prostředí nejen v Kopřivnici,“ uzavřela Petříčková.