„Povinnost mít osvědčení prokazující znalost hub ukládá osobám, které uvádí do oběhu volně rostoucí jedlé houby za účelem jejich prodeje spotřebiteli nebo k dalšímu zpracování pro potravinářské účely, zákon. Toto osvědčení musí mít rovněž osoba provozující stravovací službu, která používá k výrobě nebo přípravě pokrmů volně rostoucí nebo pěstované jedlé houby z vlastního sběru nebo pěstování. Pokud tato osoba osvědčení nemá, musí jej mít její odpovědný zástupce,“ sdělila ředitelka Krajské hygienické stanice Helena Šebáková.

Osvědčení vydávají orgány ochrany veřejného zdraví na základě úspěšného vykonání zkoušky znalosti hub. V Moravskoslezském kraji je to Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě. Informace a formulář najdou zájemci také na webových www.khsova.cz. „Ke zkoušce znalosti hub se může přihlásit osoba starší osmnácti let, která má osvědčení o zdravotní způsobilosti k této činnosti. Zdravotní způsobilost musí potvrdit praktický lékař, u něhož je osoba registrována. Součástí vyšetření je i odborné vyšetření zraku,“ dodává Šebáková.

Zkouška se skládá ze dvou částí – písemné a ústní. Předpokladem ústní zkoušky je přitom úspěšné absolvování písemného testu. Žadatel musí prokázat znalosti jedlých a jedovatých hub podle atlasu, dále musí znát nejčastější otravy z hub a jejich zdravotní projevy. Za vydání osvědčení zájemce zaplatí správní poplatek 500 korun.

Žádost je možné podat na adrese: Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě, Na Bělidle 7, nebo na okresních pracovištích. Informace je možné získat na telefonním čísle 595 138 134. Přesný termín konání zkoušky bude upřesněn na základě došlých žádostí uchazečů, kteří budou písemně vyrozuměni 14 dnů předem.